Lainvalmistelutyö tutuksi

Julkaistu 7.7.2015 klo 14.14

Iloinen puheensorina täytti salin kun reilu 50 energistä korkeakouluharjoittelijaa kerääntyi yhteen perehtyäkseen lainavalmistelutyöhön. Lainvalmistelutyö tutuksi -teemaryhmä järjestettiin nyt neljännen kerran ja todennäköisesti vastaava teemaryhmä toteutetaan myös ensi kesänä.

Lainvalmistelu on yksi ministeriöiden ydinprosesseista. Sitä voi oppia vain sitä tekemällä. Korkeakouluharjoittelu on usein ensimmäinen askel lainvalmistelijan työuralla. Tueksi harjoittelun tarjoamalle oppimisprosessille on suunniteltu Lainvalmistelutyö tutuksi – teemaryhmä.
 

Ministeriöt ja oikeuskanslerinvirasto tarjosivat harjoittelijoilleen tilaisuuden tarkastella lainvalmistelua työnä ja työurana, sekä tutustua sen tekijöihin. Osallistujia oli reilu 50. Teemaryhmä on tarkoitettu ministeriöiden niille korkeakouluharjoittelijoille, joiden työtehtävät sivuavat tai sisältävät lainvalmistelua.
 

Ohjelmassa oli lyhyitä luentoja lainvalmistelun tärkeimmistä avainkohdista. Prosesseja ja työn todellisuutta avattiin myös käytännön casejen ja yhteisen keskustelun kautta. Aiempina vuosina teemaryhmä sisälsi kaksi tapaamiskertaa. Tänä kesänä ohjelmaan lisättiin kolmas tapaaminen, sillä teemaryhmän työn päätti vierailu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vierailusta alla erillinen Jenni Aerin kirjoittama juttu.
 

Kiitos, että järjestitte tällaisen!

Osallistujat antoivat ahkerasti palautetta, vastausprosentti kipusi lähes 90 %:iin. Vastauksia haluttiin mm. kysymykseen miten tarpeellisena vastaaja piti teemaryhmää. Harjoittelutehtäviensä näkökulmasta lähemmäs 60 % vastanneista piti teematyhmää joko tarpeellisena tai hyvin tarpeellisena. Opintojen/tulevaisuuden kannalta tarpeellisena tai hyvin tarpeellisena sitä piti lähes 75 % vastanneista.
 

Parasta oli….

 • ”Tilaisuuksissa oli hyvää laaja-alainen lainvalmistelutyön esitteleminen. Samalla pääsimme tutustumaan myös hyvin erikoistuneisiin alueisiin, kuten laintarkastukseen. Mielestäni teemaryhmä oli kokonaisuudessaan todella onnistunut ja se lisäsi entisestään kiinnostusta lainvalmistelutyötä kohtaan. Lisäksi teemaryhmä vahvisti päätöksen siitä, että haluan hakeutua yliopistosta valmistumisen jälkeen työskentelemään valtionhallintoon.”
 • ”Pidin erityisesti esiintyjistä, jotka kertoivat urapoluistaan sekä niistä, jotka kävivät läpi lainsäädäntöhanketta, jossa he olivat olleet tai olivat tälläkin hetkellä mukana. Lainsäädäntöprosessi eduskunnassa oli hyvää muistinvirkistystä ja osittain myös uuden oppimista. Lisäksi oli mukava tutustua uusiin ihmisiin, joihin saattaa jatkossa törmätä valtionhallinnossa tai muissa tehtävissä.”
 • ”Oli mielenkiintoista kuulla eri ministeriöissä työskentelevien henkilöiden kokemuksista ja työtaustasta sekä saada konkreettisia esimerkkejä lainvalmistelutyöstä. Oli myös mukava tavata muita harjoittelijoita ja jakaa heidän kanssaan kokemuksiaan. Teemaryhmä lisäsi ennestään kiinnostustani lainvalmistelua kohtaan.”
   

Kehitettävää...

 • ”Yksi kehitysehdotus on, että saisi pari minuuttia miettiä kuulemaansa tai jutella kaverin kanssa ja sitten esittää kysymykset esittelijälle.”
 • ”Kaikilla tapaamiskerroilla voisi järjestää pienryhmäkeskusteluita. Näin osallistujien olisi helpompaa tuoda ajatuksiaan esille ja tällä tavoin esille nousisi varmasti myös enemmän kysymyksiä asiantuntijoille.”
 • ”Luennot olivat enimmäkseen kiinnostavia ja opettavaisia, mutta olisiko mahdollista ottaa ohjelmaan mukaan myös jokin konkreettinen tehtävä, jota voisi yrittää ratkoa pienissä ryhmissä?”
 • ”Kun en ole oikeustieteen opiskelija, olen ehkä kiinnostuneempi yleisestä tasosta. Kaipaisin vielä lisää valotusta arvojen ja poliittisten kantojen ja hallinnon suhteeseen eli politics-policy-rajapintaan. Kuinka hyvää lainsäädäntöä voi syntyä intressien ristipaineessa? Miten "ministeriön linja" syntyy?”
   

lainvalmistelu kuva1

Ministeriöiden harjoittelijat KHO:ssa

Joukko ministeriöiden korkeakouluharjoittelijoita vieraili KHO:ssa maanantaina 22.6.2015 osana Lainvalmistelutyö tutuksi -teemaryhmää. Teemaryhmän, johon sisältyi kolme tapaamista, tarkoitus oli antaa kuva lainvalmistelutyöstä ja sen tekijöistä niille ministeriöiden korkeakouluharjoittelijoille, joiden työtehtävät liittyvät lainvalmisteluun. Harjoittelijoista vajaa puolet oli oikeustieteen opiskelijoita, loput olivat sekalaisesti eri aloilta. Vierailu KHO:een oli ryhmän viimeinen tapaaminen ja sen aiheena oli KHO ja hyvä lainvalmistelu KHO:n näkökulmasta.

lainvalmistelu kuva2

Kuvassa oikeussihteeri Tuire Taina (vas.) ja viestintäpäällikkö Päivi Musakka pohtivat KHO:ta työpaikkana
 

Vierailu alkoi suuresta istuntosalista, jossa viestintäpäällikkö Päivi Musakka kertoi vierailijoille KHO:sta yleisesti, minkä jälkeen esittelijäneuvos Marja-Liisa Judström kertoi esittelijän työstä ja lainvalmistelun merkityksestä KHO:n kannalta. Hän nosti esiin mm. voimaantulosäädösten huomioimisen tärkeyden, sillä ne usein jäävät lainsäätäjältä liian vähäiselle huomiolle. Kysymykseen, onko Suomessa liikaa sääntelyä, hän totesi, että useammin sääntelyssä on aukkoja kuin että sääntely itsessään olisi turhaa ja että näitä aukkoja KHO:kin sitten lainsoveltamistyössään joutuu täyttämään.
 

Monesti keskustelussa esiin noussut asia oli myös työmäärä ja työajat KHO:ssa. Huolta yleisössä heräsi paitsi henkilökunnan jaksamisesta työtaakan alla, myös siitä, ehtivätkö jäsenet aina perehtyä kaikkiin asioihin riittävästi. Judström kuitenkin vakuutti, että paperit tulevat luetuksi, eikä istunnossa koskaan käy niin, että esittelijä ainoana tuntisi asian. Myös työmäärän oikeasuhtainen jakautuminen esittelijöiden kesken poiki kysymyksiä.
 

Suuresta istuntosalista siirryttiin yhteiskuvan kautta Ståhlbergin huoneeseen, joka herätti paljon ihmetystä, ehkä ihastustakin. Samalla joukkoon liittyi myös jaostokokouksesta päässyt oikeussihteeri Tuire Taina. Kolmannessa kerroksessa vierailijat tutustuivat istuntosaleihin ja täysistuntosalissa Taina selitti vielä hiukan lisää KHO:sta.
 

Sekä Judströmiltä että Tainalta kysyttiin hyvältä esittelijältä vaadittavista ominaisuuksista, joiksi nämä listasivat ainakin kiinnostuksen, istumalihakset ja kyvyn löytää olennainen asia. Päivi Musakka korosti lisäksi kirjoitustaitoa lisäten, että juristien kirjoitustyyli on ihan oma lukunsa. Taina vastikään ympäristö-ministeriöstä KHO:een esittelijäksi siirtyneenä vertaili KHO:ta ja ministeriöitä työpaikkana ja nosti esille erot työajoissa ja vapaudessa ja totesi myös KHO:ssa olevansa aina "juristien ympäröimänä" toisin kuin ministeriössä. Yleisessä keskustelussa setvittiin vielä jäsenien ja esittelijöiden esteellisyyttä sekä valituslupajärjestelmää.

lainvalmistelu kuva3
 

KHO-juttu ja kuvat: Jenni Aer
Muu teksti: Marjaana Laine