Rekrytointi valtiolle

Lupaavan alun virkamiesuralle antaa halu vaikuttaa asioihin ja kehittyä työssään. Valtion tehtävät ovat monipuolisia, ja niihin voi hakeutua monenlaisella koulutustaustalla. Asiantuntijatehtäviin, joita suurin osa valtion tehtävistä on, vaaditaan usein ylempi korkeakoulututkinto. On myös tehtäviä, joihin vaaditaan jokin määrätty tutkinto. Myös hyvä kielitaito on vaatimuksena monissa asiantuntijatehtävissä. Lisäksi tarvitaan vuorovaikutustaitoja, asiakassuuntautunutta työotetta sekä yhteistyökykyä.

Tietyt periaatteet luovat pohjan

Valtion virkamiesten rekrytointi on avointa ja tehtäviin on valittava niihin ansioitunein henkilö. Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena on 18 vuoden ikä (tietyissä suoritustason tehtävissä riittää 15 vuoden ikä). Kielitaitovaatimuksista säädetään erikseen. Useille viroille on lisäksi asetuksin säädetyt kelpoisuusvaatimukset, joissa yleensä edellytetään tiettyä koulutusta. Kaikenlainen syrjintä on viranhaussa nimenomaisesti kielletty.

Pääsääntöisesti valtion tehtäviin rekrytoidaan toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin. Määräaikaiseen virkasuhteeseen voidaan nimittää silloin, jos sitä edellyttää työn luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien väliaikainen hoitaminen, harjoittelu tai muu laissa säädetty peruste. Lisäksi valtiolla on työsopimussuhteisia tehtäviä.

Roolijako rekrytoinnissa on selvä

Ensisijainen vastuu sekä valtuudet rekrytointiasioissa on kullakin virastolla. Virastot toimivat niin yhteisten linjausten kuin omien erityispiirteidensä pohjalta. Siten ne itse sekä suunnittelevat että toteuttavat niin vakituiset kuin määräaikaisetkin rekrytoinnit. Ylimmän johdon ja ministeriöiden johtavat virkamiehet nimittää virkoihin kuitenkin valtioneuvosto tai tasavallan presidentti.

Virkasuhteeseen voi liittyä enintään kuuden kuukauden mittainen koeaika.

Ennen uuden rekrytoinnin aloittamista viraston tulee selvittää, onko valtionhallinnossa tarjolla alueellistamis- tai muiden muutostoimien kautta vapautuvaa henkilöstöä.

Avoinna olevan paikan kriteerit selviävät hakuilmoituksesta

Kutakin paikkaa koskevat vaatimukset (ns. kelpoisuusvaatimukset eli ehdottomat vaatimukset, jotka valittavan tulee täyttää) kerrotaan hakuilmoituksessa. Siinä kerrotaan myös kyseistä paikkaa koskevat hakijoille esitettävät odotukset ja toiveet.

Julkaistu 4.9.2014 klo 11.04, päivitetty 25.8.2015 klo 15.31

Lisätietoja

Rekrytointisäädöksiä:

Löydät valtion rekrytointia koskevia ohjeita ja säädöksiä valtiovarainministeriön sivuilta >

Omat koulutuslaitokset:

Joissain tapauksissa valtiolle rekrytoidutaan oman koulutuksen kautta. Lue lisää valtion omista koulutuslaitoksista Kehittyminen ja kehittäminen -osiosta >