Töihin valtiolle

Tehtävät valtiolla ovat monipuolisia ja niihin tarvitaan eri alojen osaajia. Lupaavan alun virkamiesuralle antaa halu vaikuttaa asioihin ja kehittyä työssään. Valtion tehtävissä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöistä työotetta, yhteistyökykyä ja usein myös hyvää kielitaitoa.

Tehtäviin voi hakeutua erilaisilla koulutustaustoilla. Useimmissa asiantuntijatehtävissä tarvitaan korkeakoulututkinto. Joidenkin alojen tehtävissä on edellytyksenä jokin tietty tutkinto, esim. monissa oikeushallinnon tehtävissä oikeustieteen tutkinto.

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena valtion tehtäviin on 18 vuoden ikä (joissakin tehtävissä riittää, että on 15-vuotias).

Hakuilmoitus kertoo vaatimukset

Yksittäistä avointa tehtävää koskevat kelpoisuusvaatimukset (eli ehdottomat vaatimukset, jotka valittavan tulee täyttää) esitetään hakuilmoituksessa. Ilmoituksessa kerrotaan myös hakijoita koskevat odotukset ja toiveet sekä erityiset edellytykset, joita kyseisen tehtävän hoitamiseen vaaditaan.

Rekrytointi

Pääsääntöisesti valtion tehtäviin rekrytoidaan toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin. Määräaikaiseen virkasuhteeseen voidaan nimittää tietyin laissa säädetyin perustein. Lisäksi valtiolla on työsopimussuhteisia tehtäviä.

Valtion virkamiesten rekrytointi on avointa ja viranomaiselle lähetetyt hakemukset virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen ovat julkisia. Valtion tehtäviin valitaan hakijoista ansioitunein henkilö.

Virkasuhteeseen voi liittyä enintään kuuden kuukauden mittainen koeaika.

Kukin virasto vastaa henkilöstösuunnittelustaan ja omista rekrytoinneistaan. Joihinkin tehtäviin rekrytoidaan myös viraston oman koulutuksen kautta.

Hakemusten julkisuus

Viranomaiselle lähetetyt hakemukset virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen ovat julkisia. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla (621/1999) salassa pidettävää on vain erikseen sellaiseksi säädetty asia, josta säädetään lain 24 §:ssä. Jos hakemuksessa on salassa pidettävää tietoa, tällaista tietoa ei luovuteta ulkopuolisille.

Valitun nimitiedot annetaan valintapäätöksen liitteenä tiedoksi rekrytointiin osallistuneille muuten tietoja ei automaattisesti luovuteta eteenpäin mihinkään. Hakemukset eivät ole julkisesti nähtävissä. Hakijat voivat pyytää tietoja rekrytoivan viraston kirjaamosta.

Hakija voi virkaa hakiessaan esittää toivomuksen, että hänen tietojaan ei annettaisi julkisuuteen. Toiveen voi kirjoittaa hakijan esittelytekstiin tai välittää suoraan rekrytoivaan virastoon. Hakijapalvelu ei ota näitä toiveita vastaan.

Viranomaisen on kuitenkin aina pyynnöstä annettava tiedot. Tiedotusvälineet ovat usein noudattaneet hakijan toivetta. Viime kädessä jokaisen virkaa hakeneen nimi voidaan kuitenkin ilmaista julkisuudessa.

Katso video: Suomen kiinnostavimmat työpaikat löytyvät osoitteesta Valtiolle.fi.

Julkaistu 4.9.2014 klo 11.04, päivitetty 16.6.2022 klo 7.56