Arvot ja etiikka

Julkinen toiminta on perimmiltään toimimista kansalaisten valtuutuksella, kansalaisten varoilla ja kansalaisten eduksi. Kun käytetään julkista valtaa, mm. myönnetään korvauksia, toimeenpannaan verotusta, otetaan säilöön, tehdään esitutkintaa jne., vaikutetaan merkittävällä tavalla kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Siksi julkisen vallan käyttäjinä viranomaisen - yksittäisen viraston ja virkamiehen - vastuulla on toimia puolueettomasti, riippumattomasti ja tasapuolisesti.

Voimme olla ylpeitä virkamiehistämme

Virkamiesetiikasta ja -moraalista puhuttaessa tarkoitetaan niitä yleisiä arvoja ja periaatteita, jotka koskevat virkamiehiä. Vaikka tilanne Suomessa on hyvä, ei laakereilleen voi jäädä lepäämään. Pitkäjänteistä panostusta tarvitaan jatkossakin.

Kansainvälisillä areenoilla tunnettu huoli siitä, että hallinnon muutosten seurauksena kansalaisten luottamus hallintojärjestelmien toimintaa kohtaan saattaa vähentyä ja korruptio lisääntyä on ajankohtainen myös Suomessa. Näin siitä huolimatta, että viimeisimpien kansainvälisten tutkimusten perusteella Suomi on osoittautunut yhdeksi maailman vähiten korruptoituneista maista.

Avoimuutta ja laaduntarkkailua

Valtionhallinnon toiminta on avointa ja toiminnan sekä palvelujen laatua arvioidaan jatkuvasti. Samalla tulee arvioida myös arvojen ja etiikan toteutumista, sillä arvoilla on selvä kytkös toimintojen tuottavuuteen, laatuun ja luotettavuuteen sekä valtion kilpailukykyyn työnantajana.

Kansalaiset arvostavat valtion ja muun julkisen sektorin tarjoamia palveluita, ja niin sen tulee olla jatkossakin.

Virkamiehen oikeudet

Virkamiesten oikeuksiin kuuluu tulla tasapuolisesti kohdelluksi palvelussuhteessaan. Työnantaja ei saa perusteettomasti asettaa virkamiestä toisiin nähden eri asemaan syntyperän, kansalaisuuden, sukupuolen, uskonnon, iän taikka poliittisen tai ammattiyhdistystoiminnan vuoksi. Virkamiehellä on oikeus kuulua yhdistyksiin. Työnantajan pitää huolehtia siitä, että virkamies saa kaikki edut ja oi-keudet sellaisina kuin ne hänelle kuuluvat.

Keskeisiä virkamiehen velvollisuuksia

 Virkamies

  • tekee työnsä asianmukaisesti ja viivytyksettä
  • noudattaa työnjohto- ja valvontamääräyksiä
  • käyttäytyy asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla
  • ei vaadi, hyväksy tai ota vastaan taloudellista tai muuta etua, jos se voi heikentää luottamusta virkamieheen tai siihen viranomaiseen, jossa hän työskentelee
  • ei paljasta asiakirjan salassa pidettävää sisältöä eikä mitään viranomaisen palveluksessa tietoonsa saamaa seikkaa.

Lisätietoa näistä sekä muita velvollisuuksia löydät julkaisusta Arvot arjessa – virkamiehen etiikka >

Julkaistu 5.9.2014 klo 11.29, päivitetty 1.9.2015 klo 13.12

Arvot arjessa, virkamiehen etiikka -julkaisu

Valtionhallinnon yhteiset arvot
• toiminnan tuloksellisuus
• avoimuus
• laatu ja vahva asiantuntemus
• luottamus
• palveluperiaate
• puolueettomuus ja riippumattomuus
• tasa-arvo
• vastuullisuus

Lue lisää: Arvot arjessa – virkamiehen etiikka >