Kehittyminen ja kehittäminen

Valtiolla työskenteleviä kannustetaan jatkuvaan kehittymiseen mm. kouluttautumista ja ammattitaidon kehittämistä tukemalla.

Suunnitelmallisesti eteenpäin

Kunkin työntekijän tietojen ja taitojen kehittämistarpeet selvitetään tulos- ja kehityskeskusteluprosessissa sekä usein myös erillisin osaamiskartoituksin ja koulutustarveselvityksin.

Työntekijän osaamista kehitetään kaikissa työuran vaiheissa työtehtävien vaatimusten perusteella sekä toimintayksikön tehtäväalueen kehittymisen mukana. Toimintayksikön strategiset tarpeet edellyttävät usein myös ennakoivia kehittämisohjelmia.

Työnantajan järjestämä tai hankkima henkilöstökoulutus tapahtuu pääasiassa työaikana. Työnantaja tukee myös henkilön omaehtoista kouluttautumista viraston osaamistarpeiden ja resurssien puitteissa. Opintoja varten voidaan myöntää palkallista tai palkatonta virkavapautta tai sopia työaikajärjestelyistä.

Henkilön kehitys- ja urapolku voi merkitä liikkumista valtiokonsernin sisällä, tehtäväkokonaisuuden vaihtumista tai kehittymistä yhden viraston sisällä.

Erityishuolta kannetaan hyvästä johtamisesta

Johdon ja esimiesten kehittäminen on keskeinen osa valtioyhteisötasoista henkilöstöjohtamisen kehittämistä. Se on läheisesti yhteydessä muuhun kehittämiseen, kuten hallinnon arvojen ja eettisten toimintatapojen kehittämiseen, työyhteisöjen ja henkilöstön kehittämiseen sekä palkinnan kehittämiseen.

Valtio pyrkii työnantajana varmistamaan, että valtionhallinnon johtotehtävät ovat houkuttelevia ja niihin on tarjolla riittävästi päteviä hakijoita sekä hallinnon ulkopuolelta että sisältä. Avoimen rekrytoinnin jälkeen johtamisvoimavarojen kehittämisen eri vaiheita hallinnon sisällä ovat: tulevaisuuden johtajien tai potentiaalin tunnistaminen ja arviointi, potentiaalin kehittäminen, kannustus ja palkitseminen. Myös naisten sijoittumisesta valtionhallinnon johtotehtäviin kannetaan erityishuolta.

Johdon kehittämisen lisäksi valtio kiinnittää työnantajana huomiota myös asiantuntijoiden kehittämiseen ja asiantuntijaurien ja johtamisurien väliseen yhteyteen. Myös asiantuntijatehtävien ja -urien tulee olla houkuttelevia ja arvostettuja.

Valtion omat koulutuslaitokset

Yleinen suomalainen koulutusjärjestelmä kouluttaa pääosin myös valtion uudet työntekijät, eikä valtion tehtäviin yleensä ole omaa, nimenomaista sisääntulokoulutusta. Joihinkin ammatteihin kuitenkin valmistutaan tai haetaan lisäkoulutusta valtion omista koulutuslaitoksista.

Valtion omia koulutuslaitoksia on seitsemän. Alla on niistä lyhyet esittelyt ja linkit koulutuslaitosten omille www-sivuille, joilta voit lukea tarkemmin kunkin toiminnasta.

 • Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista, opiskelijavalinnoista, poliisin perus- ja jatkotutkinnoista, oppilaitoksessa annettavasta täydennyskoulutuksesta sekä poliisialan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Polamk sijaitsee Tampereen Hervannassa ja koulutusta annetaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Siirry Poliisiammattikorkeakoulun sivuille >
 • Pelastusopisto vastaa pelastustoimen ja hätäkeskusten ammatillisesta koulutuksesta, normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikke-usoloihin varautumiseen tähtäävästä koulutuksesta sekä kansainvälisiin siviilikriisinhallintatehtäviin valmentavasta koulutuksesta. Se on johtava viranomaisten varautumiskoulutuksen järjestäjä maassamme. Asiakkaina ovat mm. ministeriöt, keskusvirastot sekä lääninhallitukset. Siirry Pelastusopiston sivuille >
 • Raja- ja merivartiokoulu on sisäministeriön alainen kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut rajaturvallisuuden ja meripelastusalan opetus- ja tutkimuslaitos. Koulu tarjoaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta Rajavartiolaitoksen henkilökunnalle, niin sotilas- kuin siviilihenkilöstölle sekä yhteistyöviranomaisille.
  Siirry Raja- ja merivartiokoulun sivuille >
 • Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) – Suomen ryhdikkäin yliopisto – tarjoaa sotatieteellistä koulutusta kandidaatista tohtoriin. Opetusta tukee vahva sotatieteellinen tutkimus. Valmistuvat upseerit sijoittuvat puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palvelukseen niin kansallisiin kuin kansainvälisiin tehtäviin. Monipuolisessa opetuksessa akateeminen teoria ja sen soveltaminen käytäntöön yhdistyvät tiiviisti toisiinsa. Maanpuo-lustuskorkeakoulusta valmistuu johtajia asiantuntijavalmiuksin yhteiskuntamme käyttöön.
  Siirry Maanpuolustuskorkeakoulun sivuille >
 • Maasotakoulu on maavoimien komentajan alainen joukko-osasto, jonka päätehtävät ovat koulutus, tutkimus- ja kehittämis-tehtävät sekä valmiustehtävät. Päätehtävillään Maasotakoulu tuottaa suorituskykyä puolustusvoimille ja erityisesti maavoimille. Maavoimien kadetit ja sotatieteiden maisterikurssin opiskelijat opiskelevat osan opinnoistaan Maasotakoululla. Maasotakoulu kouluttaa myös maavoimien aliupseereita ja siviilihenkilöstöä. Vuoden 2015 alusta alkaen Maasotakoulu toimii viidellä eri paikkakunnalla: Lappeenrannassa sijaitsevat esikunta, koulutuskes-kus, Jalkaväkikoulu ja Pioneerikoulu. Haminassa sijaitsevat Reserviupseerikoulu, Maavoimien tutkimuskeskus ja esikunnan osia. Hattulassa sijaitsee Panssarikoulu, Niinisalossa Tykistökoulu ja Riihimäellä Viestikoulu. Maasotakoulussa toimii myös Rakuuna-soittokunta, jonka toiminta-alue on koko Itä-Suomi. Siirry Maasotakoulun sivuille >
 • Tullikoulu toimii porttina Tulliin: useimmissa Tullin tehtävissä tarvitaan tietoja ja taitoja, joita yleinen koulutusjärjestelmä ei tarjoa. Siksi Tulli kouluttaa itse oman henkilöstönsä. Tullikoulutus jakautuu Tullialan peruskoulutukseen sekä aihekohtaiseen jatko- ja täydennyskoulutukseen. 
  Tullikoulu: Tullialan koulutus (pdf, 41 Kt)
  Siirry Tullikoulun sivuille > 
 • Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (RSKK) antaa rikosseuraamusalaan liittyvää tutkintokoulutusta sekä ammatillista erityis-, täydennys- ja lisäkoulutusta. Rikosseuraamusalan koulutuskeskus toteuttaa ylintä ammatillista tutkintokoulutusta (Sosionomi AMK/YAMK) yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun sekä muiden oppilaitosten kanssa. Lisäksi koulutuskeskuksessa toimii valtakunnallinen kriminologinen erityiskirjasto. 
  Siirry Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen sivuille >
Julkaistu 4.9.2014 klo 12.04, päivitetty 16.2.2018 klo 13.13

Hyvä pitää mielessä

Valtion tehtävien laajaa kirjoa hoitamaan tarvitaan hyvin eri koulutustaustaisia henkilöitä. Tehtävien vaativuus taas edellyttää suurelta osalta henkilöstöä hyvää peruskoulutusta. Valtiosektorin koulutustaso onkin yksityisen sektorin työvoimaan verrattuna korkea.

Kohti parempaa tuottavuutta

Osaamisen, esimiestyön ja johtamisen lisäksi muita tuottavuuden kehittämisen osa-alueita ovat mm. toiminnan ja prosessien suunnittelu, palvelu- ja tuotekonseptien uudistaminen, innovaatiot ja teknologia, työmenetelmät, joustavat ja monipuoliset työajat, kannustava palkkaus ja palkitseminen, verkostomainen toiminta sekä turvallisuus, ympäristö ja luottamus.

Jäitkö kaipaamaan jotain?

Jäitkö kaipaamaan jotain tietoa tai haluatko lukea lisää tässä osiossa käsitellyistä asioista?