Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

Oikeusasiamiehen kanslia on eduskunnan erillisvirasto, jota johtaa eduskunnan oikeusasiamies. Kanslian palveluksessa on noin 60 henkilöä.

Eduskunnan oikeusasiamies on eduskunnan valitsema ylin laillisuusvalvoja, jonka tehtävät on määritelty perustuslaissa. Hän valvoo, että viranomaiset, virkamiehet ja muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Oikeusasiamies ja kaksi apulaisoikeusasiamiestä toimivat itsenäisesti ja samoin valtuuksin. Oikeusasiamies antaa eduskunnalle vuosittain kertomuksen toiminnastaan.

Oikeusasiamies tutkii hänelle tulleita kanteluita ja ryhtyy niiden perusteella toimenpiteisiin, joihin hän katsoo olevan aihetta. Hän voi tutkia epäkohtia myös omasta aloitteestaan.

Oikeusasiamiehen toiminta käynnistyi Suomessa vuonna 1920, toisena maailmassa. Ruotsissa virka perustettiin vuonna 1809.
 
Oikeusasiamiehen kansliaan saapuu vuosittain noin 5000 kantelua, jotka jaetaan tutkittaviksi eri hallinnonaloihin perehtyneille esittelijöille. Tutkinnan aikana kuullaan kantelun kohdetta ja pyydetään selvityksiä ja lausuntoja viranomaisilta.

Kansliasta tehdään vuosittain noin 100 tarkastusta suljettuihin laitoksiin, varuskuntiin ja virastoihin.
Tarkastuksilla esiin tulleita epäkohtia otetaan tutkittavaksi omana aloitteena.

Oikeusasiamiehen kanslian henkilökunnasta runsas puolet on lakimiesesittelijöitä ja toinen puoli kansliahenkilökuntaa. Kanteluiden tutkintaa hoitavat oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten johtamat kolme jaostoa.

Kansliapäällikön johtama hallintojaosto vastaa kanslian hallinnollisista asioista,  kanteluiden kirjaamisesta, asiakaspalvelusta, arkistoinnista ja viestinnästä. Lisäksi kansliassa on kaksi neuvontalakimiestä, jotka neuvovat asiakkaita kantelujen tekemisessä, sekä kaksi tarkastajaa, jotka avustavat esittelijöitä kanteluasioiden selvittämisessä.

Vuonna 2012 kanslian yhteyteen perustettiin Ihmisoikeuskeskus, jolla on kolme työntekijää. Vuonna 2013 oikeusasiamies nimettiin YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen kansalliseksi valvontaelimeksi.  Se tuo kanslialle uusia velvoitteita ja lisää kansainvälistä yhteistyötä.

Kanslian henkilökunnan yhdessä määrittelemät arvot ovat oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja ihmisläheisyys. 

Julkaistu 16.10.2014 klo 13.56, päivitetty 7.7.2020 klo 15.31

Eduskunnan lisärakennus Pikkuparlamentti.

Hyvä tietää meistä

Työ oikeusasiamiehen kansliassa on motivoivaa ja mielenkiintoista. Kansliassa on hyvä ilmapiiri ja matala hierarkia. Henkilökunnalla on edustus johtoryhmässä. Kanslian työvälineistä ja työterveyshuollosta huolehtii eduskunta.

Kanslialla on nykyaikaiset ja viihtyisät tilat eduskunnan lisärakennuksen, Pikkuparlamentin toisessa kerroksessa, osoitteessa Arkadiankatu 3.

Yhteystiedot

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Arkadiankatu 3, 2. kerros, Helsinki

Puhelin (09)*4321, eduskunnan vaihde

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian verkkosivut

Sosiaalinen media

Facebook