Maa- ja metsätalousministeriö

Tehtävät
Maa- ja metsätalousministeriö turvaa kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.
Ministeriön hallinnonala kattaa seuraavat alueet: maa- ja puutarhatalous, maaseudun kehittäminen, metsätalous, eläinlääkintähuolto, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta, kalatalous, riista- ja porotalous, vesivarojen käyttö, maanmittaus ja paikkatiedot.

Tyypillisiä toimenkuvia
Valtaosa ministeriön henkilöstöstä toimii asiantuntijatehtävissä. Lisäksi henkilöstöä on eritasoisissa esimiestehtävissä ja avustavissa tehtävissä.
Monet ministeriön tehtävistä liittyvät säädösvalmisteluun, hallinnonalan ohjaukseen sekä EU- ja kansainväliseen yhteistyöhön. Ministeriö vastaa myös EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta ja siihen liittyvän lainsäädännön toimeenpanosta Suomessa. EU-asiat ja kansainväliset asiat ovat keskeisiä myös elintarviketurvallisuudessa, kalastuspolitiikassa sekä metsätaloudessa.
 Asiantuntijatehtävät ovat monipuolisia ja vaativat hyviä yhteistyötaitoja.

Henkilöstön koulutustaustoista
Ministeriön henkilöstöstä valtaosa on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.
Ministeriössä työskentelee esim. maa- ja metsätaloustieteiden, oikeus- ja hallintotieteiden sekä eläinlääketieteen osaajia.

Visio
Suomi on vastuullisesti toimivan ruokaketjun ja kestävän biotalouden kilpailukykyinen edelläkävijä.