Korkein oikeus

Korkein oikeus on ylin tuomioistuin riita- ja rikosasioissa. Sen tärkein tehtävä on valituslupajärjestelmän pohjalta valitusasioita tutkimalla ja ratkaisemalla antaa oikeuskäytäntöä ohjaavia ja yhtenäistäviä ennakkopäätöksiä lain tulkinnasta ja soveltamisesta. Lisäksi korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee ylimääräistä muutoksenhakua koskevia asioita sekä antaa tasavallan presidentille lausuntoja armahdusasioissa ja Ahvenanmaan itsehallintoa koskevissa asioissa. Korkein oikeus valvoo alempien tuomioistuinten lainkäyttöä.
 
Korkeimman oikeuden palveluksessa on noin 80 henkilöä.  Suurin osa työntekijöistä on juristin koulutuksen saanutta lainkäyttöhenkilökuntaa.  Tukitehtävissä toimivaan kansliahenkilöstöön kuuluu noin 30 henkeä.

Korkeinta oikeutta johtaa presidentti, ja muita korkeimman oikeuden jäseniä kutsutaan oikeusneuvoksiksi.  Lakimiesesittelijät valmistelevat jäsenistä koostuville kokoonpanoille käsiteltäviä asioita koskevat ratkaisuesitykset. Esittelijöiden virkanimikkeitä ovat esittelijäneuvos, vanhempi oikeussihteeri tai oikeussihteeri.

Kansliapäällikkö huolehtii presidentin lähimpänä apuna ja hallinnollisena päällikkönä siitä, että korkeimman oikeuden toiminta sujuu asianmukaisesti.

Kansliahenkilökunnan tehtävänä on hoitaa viraston hallintoon liittyviä tehtäviä ja avustaa lainkäyttöhenkilökuntaa. Kansliahenkilöstöön kuuluu lukumääräisesti eniten osasto- ja toimistosihteereitä, sekä lisäksi esimerkiksi hallinnollinen lakimies, viestinnän ja tietopalvelun henkilökuntaa, atk-suunnittelijan, kirjaamotyöntekijöitä ja virastomestareita. Korkein oikeus työllistää myös tarpeen mukaan siviilipalvelusmiehiä erilaisiin tehtäviin.

Korkeimman oikeuden jäsenillä ja esittelijöillä on vähintään oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Kansliahenkilöstöllä on pääosin keskiasteen tai alimman korkea-asteen koulutustausta.

Korkein oikeus on Helsingissä sijaitseva monipuolisesti lainkäyttöasioita käsittelevä tuomioistuin, joka tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden perehtyä lainkäyttöön sen ylimmällä asteella. 

Ladataan...
Julkaistu 31.12.2014 klo 12.37, päivitetty 14.7.2020 klo 11.44

Suomen laki -kirja.

Hyvä tietää meistä

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin. Ennakkopäätöksiä annetaan sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Yhteystiedot

Korkein oikeus
Katuosoite: Pohjoisesplanadi 3
00171 Helsinki
Puh. 02956 40000 (vaihde)

Korkeimman oikeuden verkkosivut