Vakuutusoikeus

Vakuutusoikeus on riippumaton ja puolueeton oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin. Vakuutusoikeuden tehtävänä on antaa laadukasta ja tehokasta oikeusturvaa toimeentuloturvan muutoksenhakijalle. Muutoksenhakulautakuntien antamiin päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta, joka on ylin muutoksenhakuelin lukuun ottamatta eräitä tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ja sotilastapaturmalain mukaisia asioita, joissa on mahdollisuus hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Vakuutusoikeudessa käsiteltävät asiat koskevat muun muassa henkilön oikeutta työeläkkeeseen, kansaneläkkeeseen, työttömyysetuuteen, palkkaturvaan, asumistukeen, opintotukeen, Kansaneläkelaitoksen maksamiin vammaisetuuksiin, sairausvakuutuslain mukaiseen etuuteen ja kuntoutukseen sekä oikeutta korvaukseen työtapaturman, ammattitaudin, rikosvahingon, sotilasvamman tai sotilastapaturman perusteella.

Vakuutusoikeus sijaitsee Helsingissä, ja sen toimivalta kattaa koko maan. Vakuutusoikeudessa työskentelee noin 110 henkilöä.

Vakuutusoikeutta johtaa ylituomari. Muuta lainkäyttöhenkilöstöä ovat laamannit, vakuutusoikeustuomarit, asessorit, vakuutusoikeussihteerit ja kansliapäällikkö. Valmistelijoina toimivat notaarit. Hallinto- ja toimistopalvelutehtäviä hoitaa kansliahenkilöstö. Lisäksi vakuutusoikeudessa on valtioneuvoston tehtäväänsä määräämiä sivutoimisia lääkärijäseniä sekä työoloja tai yritystoimintaa tuntevia ja sotilasvamma-asioita tuntevia sivutoimisia jäseniä.

Ylituomari, laamannit ja vakuutusoikeustuomarit ovat suorittaneet yliopistossa ylemmän oikeustieteen tutkinnon ja täyttävät tuomareille säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Kansliapäällikön, asessorin ja vakuutusoikeussihteerin virkaan kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto (vastaa tutkinnonuudistuksen jälkeistä oikeustieteen maisterin tutkintoa). Notaareilla on pääsääntöisesti korkeakoulututkinto. Kansliahenkilökunnalla on usein keskiasteen tai alimman korkea-asteen koulutus. Sivutoimisen lääkärijäsenen tulee olla laillistettu lääkäri.

Ladataan...
Julkaistu 4.12.2014 klo 13.15, päivitetty 15.7.2020 klo 14.52


Vakuutusoikeuden toimipiste. Yhteystiedot

Vakuutusoikeus
Ratapihantie 9, Helsinki

Vakuutusoikeuden verkkosivut