Ulosottolaitos

Ulos­ot­to­lai­tos on oi­keus­mi­nis­te­riön alai­nen vi­ras­to, joka hoi­taa ulos­ot­to­toi­mel­le lais­sa sää­de­tyt teh­tä­vät it­se­näi­ses­ti ja riip­pu­mat­to­mas­ti. Ulosottolaitoksessa työskentelee noin 1100 ammattilaista monipuolisissa ja mielenkiintoisissa tehtävissä. Tule joukkoomme toteuttamaan yhteiskunnan oikeusturvaa.

Ulosotto panee hakemuksesta täytäntöön tuomioistuimien antamia tuomioita sekä perii suoraan ulosottokelpoisia saatavia, kuten sakkoja, veroja ja vakuutusmaksuja. Ulos­ot­to­vi­ran­omai­nen toi­mii puo­lu­eet­to­mas­ti ja ot­taa huo­mioon sekä vel­ko­jan että ve­lal­li­sen oi­keu­det. Rahasaatavien perinnän lisäksi ulosoton tehtäviä ovat myös muun muas­sa hää­döt ja tur­vaa­mis­toi­met.

Valtakunnallisia ja alueellisia yksiköitä sekä keskushallinto

Valtaosa ulosoton rahasaatavien perinnästä hoidetaan valtakunnallisessa perustäytäntöönpanon toimintayksikössä. Viisi laajan täytäntöönpanon alueellista toimintayksikköä vastaavat omilla alueillaan muun muassa ulosmitatun omaisuuden myynneistä sekä muista vaativammista täytäntöönpanotehtävistä.

Valtakunnallinen erityistäytäntöönpanon toimintayksikkö hoitaa paljon selvittelyä ja aikaa vaativia täytäntöönpanotehtäviä, osallistuu viranomaisyhteistyöhön sekä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan.

Yhteiset palvelut -toimintayksikkö huolehtii ulosottoasioiden kirjaamisesta, asiakirjahallinnasta, ulosottovarojen maksuliikkeestä, asiakaspalvelusta sekä ulosmitatun omaisuuden myynteihin ja muuhun täytäntöönpanotoimintaan liittyvistä tukitehtävistä. 

Ulosoton hallinnollisesta johtamisesta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä muista keskushallinnon tehtävistä, kuten ennakoivasta talousneuvonnasta, Ulosottolaitoksessa vastaa valtakunnanvoudin kanslia. Kanslia vastaa myös koko viraston toiminnan tuloksellisuudesta.

Ulosottolaitoksen 64 toimipaikan verkosto kattaa koko Suomen. Ulosottolaitoksen päätoimipaikka on Turussa, jossa sijaitsee myös valtakunnanvoudin kanslia.

Monipuolisia ja mielenkiintoisia tehtäviä

Ulosottolaitoksen operatiivisissa täytäntöönpanotehtävissä työskentelee johtavia kihlakunnanvouteja, kihlakunnanvouteja, ulosottoylitarkastajia ja ulosottotarkastajia.

Johtavat kihlakunnanvoudit vastaavat toimintayksiköidensä johtamisesta ja tuloksellisuudesta. Kihlakunnanvoudit hoitavat lainkäyttötehtävien lisäksi oman yksikkönsä esimiestehtäviä. Kihlakunnanvoudit ovat koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatteja/maistereita.

Käytännön ulosottotyötä tekevät kihlakunnanvoutien johdon alaisuudessa laajan täytäntöönpanon ulosottoylitarkastajat ja perustäytäntöönpanon ulosottotarkastajat. Koulutustaustaltaan täytäntöönpanohenkilöstö on valtaosin ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita. Ulosottotarkastajan tehtävään voi pätevöityä myös suorittamalla ammatillisen tutkinnon.

Täytäntöönpanon tukipalveluissa ja keskushallinnossa on hyvin monenlaisia tehtäviä, joihin voi kuulua toimistotyötä, esimies- ja asiantuntijatehtäviä. Näihin tehtäviin voi sijoittua toimenkuvan mukaisesti koulutukseltaan ja kokemukseltaan hyvin eritasoisia osaajia.  

Tutustu Ulosottolaitoksen työntekijätarinoihin Ulosottolaitoksen verkkosivuilla.

Ladataan...
Julkaistu 17.10.2014 klo 14.59, päivitetty 24.1.2023 klo 9.09

Ulosottolaitoksen logo

Yhteystiedot

Ulosottolaitoksen verkkosivut

Sosiaalinen media

Twitter

LinkedIn

Youtube