Hätäkeskuslaitos

Hätäkeskuslaitos on sisäministeriön alainen valtakunnallinen, verkottuneen toimintamallin mukainen virasto, joka huolehtii poliisi-, pelastus-, sosiaali- ja terveystoimen hätäkeskuspalvelujen tuottamisesta.

Palveluksessamme on noin 605 henkilöä eri puolilla Suomea. Hätäkeskuslaitoksen työntekijät ovat turval-lisuusalan moniosaajia. Muiden viranomaisten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Suomen hätäkeskus-toiminnan organisointi ja toiminta on saanut myös kansainvälistä tunnustusta ja toimintamallimme herät-tää kiinnostusta muualla maailmassa.

Hätäkeskuslaitoksen yhtenä strategisena tavoitteena on henkilöstön ammatillisen osaamisen korkea taso, mikä edellyttää virastoa huolehtimaan henkilöstön jatkuvasta ammattitaidon ylläpitämisestä ja ke-hittämisestä. Myös henkilöstön työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen panostetaan mm. toteuttamalla työ-hyvinvointisuunnitelmaa, kehittämällä työyhteisötaitoja ja sekä työvuorosuunnittelua.

Hätäkeskuslaitoksen ydintehtävää hoitava hätäkeskuspäivystäjä vastaa hätänumeroon 112 tuleviin avunpyyntöihin. Päivystäjän tehtävänä on selvittää, mitä on tapahtunut ja missä sekä hälyttää tarvittaes-sa auttava viranomainen paikalle. Hätäkeskuspäivystäjän työssä yhdistyvät terävä reagointi- ja organi-sointikyky, laaja turvallisuustietämys sekä empaattinen, mutta raudanluja työote. Lisäksi Hätäkeskuslai-toksessa työskentelee muita viranhaltijoita erilaisilla koulutustaustoilla. Päivystäjistä ja muista hätäkes-kustoiminnan asiantuntijoista syntyy suomalaisen 112-toiminnan perusta.

Viraston johto ja hallinto ovat Porissa. Hätäkeskukset sijaitsevat Keravalla, Kuopiossa, Oulussa, Porissa, Turussa ja Vaasassa.
 

Ladataan...
Julkaistu 19.11.2014 klo 13.30, päivitetty 19.8.2020 klo 15.28

Hätäkeskuksen työntekijöitä.

Yhteystiedot

Hätäkeskuslaitos
Käyntiosoite: Satakunnankatu 3–5, PORI

Vaihde: 0295 480 112

Verkkosivut www.112.fi

Sosiaalinen media

Facebook

YouTube

LinkedIn

Twitter