Hätäkeskuslaitos

Hätäkeskuslaitos on sisäministeriön alainen valtakunnallinen, verkottuneen toimintamallin mukainen virasto, joka huolehtii poliisi-, pelastus-, sosiaali- ja terveystoimen hätäkeskuspalvelujen tuottamisesta.

Palveluksessamme on noin 605 henkilöä eri puolilla Suomea. Hätäkeskuslaitoksen työntekijät ovat turval-lisuusalan moniosaajia. Muiden viranomaisten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Suomen hätäkeskus-toiminnan organisointi ja toiminta on saanut myös kansainvälistä tunnustusta ja toimintamallimme herät-tää kiinnostusta muualla maailmassa.

Hätäkeskuslaitoksen yhtenä strategisena tavoitteena on henkilöstön ammatillisen osaamisen korkea taso, mikä edellyttää virastoa huolehtimaan henkilöstön jatkuvasta ammattitaidon ylläpitämisestä ja ke-hittämisestä. Myös henkilöstön työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen panostetaan mm. toteuttamalla työ-hyvinvointisuunnitelmaa, kehittämällä työyhteisötaitoja ja sekä työvuorosuunnittelua.

Hätäkeskuslaitoksen ydintehtävää hoitava hätäkeskuspäivystäjä vastaa hätänumeroon 112 tuleviin avunpyyntöihin. Päivystäjän tehtävänä on selvittää, mitä on tapahtunut ja missä sekä hälyttää tarvittaes-sa auttava viranomainen paikalle. Hätäkeskuspäivystäjän työssä yhdistyvät terävä reagointi- ja organi-sointikyky, laaja turvallisuustietämys sekä empaattinen, mutta raudanluja työote. Lisäksi Hätäkeskuslai-toksessa työskentelee muita viranhaltijoita erilaisilla koulutustaustoilla. Päivystäjistä ja muista hätäkes-kustoiminnan asiantuntijoista syntyy suomalaisen 112-toiminnan perusta.

Viraston johto ja hallinto ovat Porissa. Hätäkeskukset sijaitsevat Keravalla, Kuopiossa, Oulussa, Porissa, Turussa ja Vaasassa.
 

Julkaistu 19.11.2014 klo 13.30, päivitetty 19.8.2020 klo 15.28

Hätäkeskuksen työntekijöitä.

Yhteystiedot

Hätäkeskuslaitos
Käyntiosoite: Satakunnankatu 3–5, PORI

Vaihde: 0295 480 112

Verkkosivut www.112.fi

Sosiaalinen media

Facebook

YouTube

LinkedIn

Twitter