Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö edistää kestävää kasvua

Työ- ja elinkeinopolitiikassa tavoitteena on toimiva työmarkkinoiden ja yritysten sääntely, palvelut ja rahoitus, jotka mahdollistavat työn ja tekijöiden kohtaamisen. Yritysten on helppo tulla markkinoille ja parhaat pystyvät kasvamaan.

TEM pyrkii vahvistamaan luottamusta, joka rakentuu toimivista markkinoista ja viisaasta sääntelystä. Toimivat markkinat ja reilu kilpailu ovat sekä kuluttajan että yrityksen etu. Reilu kilpailu luo laadukkaampia palveluita ja tuotteita sekä tuottavampia yrityksiä.

Energiapolitiikassa tavoitteena on edetä johdonmukaisesti kohti kestävää ilmastoneutraalia yhteiskuntaa ja edistää uusien energiaratkaisujen syntyä ja niiden vientiä maailmalle.

Aluepolitiikassa TEM tukee uudistumista huomioimalla alueiden omat vahvuudet ja olosuhteet.

Kotouttamispolitiikan painopisteitä ovat muun muassa maahanmuuttajien yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden ja kuntalaiseksi asettumisen tukeminen, kansainvälistä suojelua saavien maahanmuuttajien sujuva ja hallittu ohjautuminen kuntiin sekä valtion ja kuntien hyvä yhteistyö.

Organisaatio ja tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriössä on kaksi ministeriä; työministeri ja elinkeinoministeri. Ministeriön korkein virkamies on kansliapäällikkö. Ministeriössä työskentelee noin 420 virkamiestä. TEM:n hallinnonalalla on töissä noin 8 000 henkilöä.

Ministeriössä tehdään vaativia ja monipuolisia asiantuntija- ja johtamistehtäviä. Tehtävänkuvat vaihtelevat ministeriön laajan toimialan mukaisesti sisältäen vastuualueeseen kuuluvaa strategista suunnittelua, lainvalmistelua, ohjausta, vaikuttamista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Ministeriössä noin 2/3 henkilöstöstä on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Yleisimmät tutkinnot ovat oikeustieteiden, valtiotieteiden sekä kaupallisen ja teknisen alan korkeakoulututkinnot.

Ministeriön arvot

Luovuutta ja vaikuttavuutta

Toimintamme on tuloksellista sekä vaikuttavaa. Teemme oikeita asioita ja toimimme niiden toteutuksessa tehokkaasti ja luovasti. Kannustamme luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Rohkaisemme uusien ideoiden luomista. Muistamme toiminnassamme asiakaslähtöisyyden. Olemme jatkuvasti valmiita vastaamaan muutokseen.

Avoimuutta ja yhteistyötä

TEM turvaa työssään julkisen toiminnan luotettavuuden niin, että kansalaisten ja yritysten luottamus viranomaisten toiminnan tasapuolisuuteen, riippumattomuuteen ja oikeudenmukaisuuteen säilyy. Avoimuus tarkoittaa valmiuttamme ottaa vastaan kritiikkiä ja muuttua toimintaympäristön muuttuessa. TEM:lle asetetut tavoitteet saavutetaan tekemällä yhteistyötä toimintayksiköissä, ministeriössä, kansallisesti ja kansainvälisesti. Arvostamme asiakaspalveluasennetta ja kehitämme sitä. Yhteistyössämme on joustavuutta ja aitoa halua yhteispeliin. Haluamme olla helposti lähestyttäviä ja rakentaa suhteita pitkäjänteisesti.

Inhimillisyyttä ja oikeudenmukaisuutta

TEM on julkinen toimija. Inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus liittyvät hyvään hallinnolliseen toimintaamme, päätöksentekoomme ja asiakkaiden kohteluun. Ne liittyvät myös vastuulliseen toimintatapaan, luottamukseen ja tasapuolisuuteen. Jokapäiväisessä työssämme arvostamme yhteistyökumppaneitamme ja toinen toisiamme. Kehitämme keskinäisen huolehtimisen ja välittämisen kulttuuria. Tuemme työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Ladataan...
Julkaistu 7.4.2015 klo 9.04, päivitetty 9.11.2020 klo 12.39

Työ- ja elinkeinomisteriön toimipaikka.

Yhteystiedot

Aleksanterinkatu 4–10,
00170 Helsinki

Postiosoite:  
PL 32, 00023, VALTIONEUVOSTO 

Puhelinvaihde: 0295 16001

Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivut

Sosiaalinen media

Twitter                              

SlideShare                       

YouTube   

Instagram

Facebook