Vaikutan valtiolla: Data-analyytikon työssä tarvitaan vaih­to­eh­toi­sia nä­ke­myk­siä asi­oi­den yh­dis­te­lyyn

Julkaistu 2.1.2019 klo 9.50


Kuinka osattaisiin ottaa kaikki hyöty irti kasvavasta tietomäärästä? Ana­lyy­ti­kon työ voi ra­ken­tua var­sin laa­ja-alai­ses­ti koo­dauk­ses­ta ti­las­to­a­na­lyy­sei­hin ja rat­kai­su­jen löy­tä­mi­seen joh­don ja esi­mies­ten työn tu­ek­si.

Lue VM:n valtionhallinnon kehittämisen verkkojulkaisusta #valtiolla 2/2018, mitä Val­ti­on ta­lous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lu­kes­kus Pal­keis­sa työs­ken­te­le­vä suun­nit­te­li­ja Las­se Kok­ka­la kertoo data-analyytikon arjesta.