Vaikuttamaan valtiolle

Julkaistu 9.3.2022 klo 8.00

Vaikuttamaan valtiolle

Maailmatilanne puhuttaa ja väkisin mieleen hiipii myös Suomen ja suomalaisten turvallisuus. Monet miettivät keinoja vaikuttaa tilanteeseen omalta osaltaan. Listasimme valtion toimijoita, jotka toimivat olennaisena osana Suomen turvallisuutta. 

Ministeriöt 

Suomessa on 12 ministeriötä ja kukin ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toiminnasta. Kaikilla ministeriöillä on roolinsa turvallisuuden takaamisessa ja ylläpidossa, mutta poimimme tähän joitakin turvallisuuden kannalta erityisen merkittäviä ministeriöitä. 

Oikeusministeriö 

Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa, vahvistaa demokratian rakenteita ja turvaa kansalaisten perusoikeudet. Ministeriö vastaa keskeisten oikeusjärjestystä ylläpitävien lakien valmistelusta ja oikeuslaitoksen toimintakyvystä. Tuomiovalta kuuluu riippumattomille tuomioistuimille. 

Oikeusministeriön visio on avoin, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Oikeusministerillä on poliittinen vastuu ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnasta. Oikeusministeriön hallinnonala on laaja. Ministeriö ohjaa hallinnonalansa virastojen ja laitosten toimintaa ja seuraa näiden kehitystä. 

Katso oikeusministeriön avoimet tehtävät

Puolustusministeriö 

Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana kansallisesta puolustuspolitiikasta ja turvallisuudesta sekä kansainvälisestä puolustuspoliittisesta yhteistyöstä. 

Tehtävänsä toteuttamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä ja yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa puolustusministeriön tehtävänä on: vastata itsenäisen sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja muista toimintaedellytyksistä, vastata kansainvälisen kriisinhallinnan toimintaedellytyksistä ja vaikuttaa Euroopan turvallisuusrakenteisiin kansallisten etujen turvaamiseksi sekä vastata kestävästä maanpuolustustahdosta. 

Katso puolustusministeriön avoimet tehtävät

Sisäministeriö 

Sisäministeriö on osa valtioneuvostoa. Sisäministeriöllä on kolme päätehtävää: valmistella poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö, tulosohjata sisäministeriön alaisia virastoja ja laitoksia ja käsitellä ministeriön toimialaan kuuluvat kansainväliset ja EU-asiat. 

Sisäministeriön visio on, että Suomi on maailman turvallisin maa. 

Katso sisäministeriön avoimet tehtävät

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on osa valtioneuvostoa. STM vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta. Turvaamme ihmisten toimintakykyä, toimeentuloa ja palveluja. 

Katso sosiaali- ja terveysministeriön avoimet tehtävät

Ulkoministeriö 

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. 

Katso ulkoministeriön avoimet tehtävät 

Muut toimijat 

Valtiolla on lukuisia toimijoita, jotka ovat joko suoraan tai välillisesti mukana vaikuttamassa kansalaisten turvallisuuteen. Poimimme alle muutamia turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavia toimijoita. 

Hätäkeskuslaitos 

Hätäkeskuslaitos on sisäministeriön alainen valtakunnallinen, verkottuneen toimintamallin mukainen virasto. Hätäkeskuslaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on hätätilanteita koskevien hätäpuheluiden vastaanottaminen ja arviointi sekä tehtävän välittäminen pelastus-, poliisi- tai sosiaali- ja terveystoimen viranomaiselle välittömiä toimenpiteitä varten. 

Katso hätäkeskuslaitoksen avoimet tehtävät 

Maahanmuuttovirasto 

Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää. Virasto toteuttaa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja edistää hallittua maahanmuuttoa, hyvää hallintoa sekä ihmis- ja perusoikeuksia. Virasto tuottaa asiantuntija- ja tietopalveluja poliittisen päätöksenteon tueksi sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä varten. Virasto myös osallistuu asiantuntijana maahanmuuttokeskusteluun. 

Katso maahanmuuttoviraston avoimet tehtävät 

Poliisi 

Poliisin tehtävä on turvata yleinen järjestys ja turvallisuus. Poliisi estää ennalta rikoksia ja selvittää niitä. Poliisin keskeinen tavoite on turvalliset olot kaikille. Poliisin arvot ovat palvelu, oikeudenmukaisuus, osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi. Poliisin toiminnan on aina kuvastettava niitä. Poliisi toimii osana yhteiskuntaa ja kehittyy yhteiskunnan mukana.  

Katso poliisin avoimet tehtävät

Puolustusvoimat 

Puolustusvoimat turvaa Suomen aluetta, kansan elinmahdollisuuksia ja valtiojohdon toimintavapautta sekä puolustaa laillista yhteiskuntajärjestystä. 

Katso puolustusvoimien avoimet tehtävät

Rajavartiolaitos 

Rajaturvallisuus, meripelastus, ympäristövahinkojen torjunta, puolustusvalmius. Rajavartiolaitos turvana kaikissa oloissa. 

Katso Rajavartiolaitoksen avoimet tehtävät

Suojelupoliisi 

Suojelupoliisi on sisäministeriön alainen turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, joka toimii Suomessa ja ulkomailla. Sen tehtävänä on ennaltaehkäistä ja torjua kaikkein vakavimpia kansallisen turvallisuuden uhkia. 

Katso Suojelupoliisin avoimet tehtävät

Lisäksi nostamme vielä mukaan ulkopoliittisen instituutin, jonka yhtenä tehtävänä on tuottaa korkeatasoista ja selkeää aineistoa ja pitää yllä aktiivisia kansainvälisiä suhteita. 

Ulkopoliittinen instituutti on valtion tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa kansainvälisistä suhteista ja EU-asioista. Tehtäväänsä instituutti toteuttaa tekemällä tutkimusta sekä järjestämällä kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja ja julkaisemalla raportteja tutkimustuloksistaan ja ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä. Instituutti julkaisee myös Ulkopolitiikka-lehteä sekä ylläpitää alan erikoiskirjastoa. 

Instituutin tutkimuksen tavoitteena on tuottaa korkeatasoista ja selkeää aineistoa tieteelliselle yhteisölle, poliittisille päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toiminnassaan instituutti pitää yllä aktiivisia kansainvälisiä suhteita. Instituutin tutkijat osallistuvat ajankohtaiseen keskusteluun kirjoittamalla artikkeleita päivä- ja aikakauslehtiin, alan julkaisuihin, osallistumalla kotimaisiin ja kansainvälisiin seminaareihin, konferensseihin ja muihin tilaisuuksiin sekä toimimalla asiantuntijoina eri medioissa. Instituutin tutkijat kommentoivat medioissa ajankohtaisia kysymyksiä oman tutkimuksensa ja asiantuntemuksensa pohjalta samaan tapaan kuin kollegansa yliopistoissa. Instituutilla ei ole yhtenäistä kantaa kansainväliseen politiikkaan liittyvissä kysymyksissä. 

Katso ulkopoliittisen instituutin avoimet tehtävät

Kuvaustekstit on lainattu ministeriöiden ja virastojen kotisivuilta.