Rekrytering till staten

Man får en lovande start på en tjänstemannakarriär med hjälp av en vilja att påverka och utvecklas i sitt arbete. Tjänsterna inom staten är mångsidiga och man kan söka till dem med olika utbildningsbakgrund. Största delen av statens tjänster är experttjänster som ofta kräver en högskoleutbildning. Det finns också tjänster som kräver en viss examen. Goda språkkunskaper är också en förutsättning i flera specialisttjänster. Dessutom krävs kommunikationsförmåga, ett kundfokuserat förhållningssätt och samarbetsförmåga.

Vissa grundprinciper

Rekryteringen av statens tjänstemän är en öppen process där den mest kompetenta personen ska väljas. Ett allmänt krav på behörighet är att personen fyllt 18 år (för vissa prestationsnivåer räcker det med 15 år). Språkkunskaperna fastställs skilt. För flera tjänster finns det ytterligare föreskrivna behörighetskrav och dessa förutsätter ofta någon viss utbildning. All slags diskriminering vid tjänsteansökan är uttryckligen förbjuden.

Generellt rekryterar staten till ordinarie tjänsteförhållanden. Ett tjänsteförhållande på viss tid kan komma i fråga om arbetets karaktär förutsätter det eller om det handlar om ett vikariat, temporär skötsel av en öppen tjänst, praktik eller någon annan lagstadgad grund. Utöver detta har staten också tjänster som utförs i arbetsavtalsförhållanden.

Tydlig rollfördelning vid rekrytering

Varje verksamhetsenhet har det yttersta ansvaret samt befogenheter vid rekrytering. Verksamhetsenheterna handlar utgående från såväl de gemensamma riktlinjerna som enligt sina egna särdrag. Därför planerar och verkställer de själva både ordinarie- och visstidsrekryteringar. Den högsta ledningen och de ledande tjänstemännen inom ministerierna utnämns dock av statsrådet eller republikens president.

En prövotid på högst sex månader kan ingå i anställningen.

Före varje nyrekrytering bör verksamhetsenheten klarlägga om det inom statsförvaltningen finns personal som blivit eller blir ledig genom utlokalisering eller andra åtgärder.

Kriterierna för den öppna platsen framgår i annonsen

Antagningsvillkoren för varje befattning (s.k. behörighetsvillkor, dvs. de absoluta kraven som den ansökande bör uppfylla) framgår i annonsen. I annonsen ges även information om önskemålen och förväntningarna på den sökande.

Publicerad 12.11.2014 kl. 10.13, uppdaterad 25.8.2015 kl. 15.32

Ytterligare information

Rekryteringsbestämmelser:

Anvisningar och bestämmelser för rekrytering till staten hittar du på finansministeriets webbplatser >

Statens egna utbildningsanstalter:

I vissa fall sker rekryteringen till staten via den egna utbildningen. Läs mer om statens egna utbildningsanstalter i delen Utveckling och utvecklande >