Arbeta hos staten

Tjänsterna inom staten är mångsidiga och kräver kompetenta människor från olika sektorer. Man får en lovande start på en tjänstemannakarriär med hjälp av en vilja att påverka och utvecklas i sitt arbete.

Inom statliga tjänster måste man ha kommunikationsförmåga, ett kundfokuserat förhållningssätt, samarbetsförmåga och ofta också goda språkkunskaper. En bra tjänsteman är intresserad av samhällets fenomen och utveckling. Vi behöver mer och mer tjänstemän som har färdigheten att följa med den övriga världens händelser. Viljan att röra sig inom förvaltningen kommer att framhävas i framtiden.

Man kan söka till tjänsterna med olika utbildningsbakgrund. För de flesta experttjänster krävs en högskoleutbildning. Det finns också tjänster som kräver en viss examen, t.ex. många tjänster inom justitieförvaltningen kräver en juridikexamen.

Ett allmänt krav på behörighet för statliga tjänster är att personen fyllt 18 år (för vissa tjänster räcker det med 15 år).

Kriterierna för lediga tjänsten framgår av annonsen

Behörighetsvillkoren för varje ledig tjänst (dvs. de absoluta kraven som den ansökande bör uppfylla) framgår av annonsen. I annonsen beskrivs också förväntningarna på och önskemålen kring de sökande samt särskilda förutsättningar som krävs för tjänsten.

Rekrytering

Generellt rekryterar staten till ordinarie tjänsteförhållanden. Tidsbestämda tjänsteförhållanden kan ges på bestämda lagliga grunder. Utöver detta har staten också tjänster som utförs i arbetsavtalsförhållanden.

Den mest meriterade personen väljs till statliga tjänster. En prövotid på högst sex månader kan ingå i anställningen.

Varje verksamhetsenhet ansvarar för sin personalplanering och rekrytering. Till en del tjänster rekryteras också personal via verksamhetsenhetens egen utbildning.

Om du ansöker om en arbetsplats ska du rikta din ansökning till den aktuella arbetsplatsen. För att säkra, att en arbetgivare får alla nödvändiga informationer, du kan lämna in din ansökan i Valtiolle.fi-jobbsökningstjänsten.

Ansökningars offentlighet

Ansökningar som skickats in till myndigheter gällande tjänster eller tidsbestämda tjänsteförhållanden är offentliga. Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) ska endast sådana handlingar om vilka stadgas i 24 § i lagen vara sekretessbelagda. Om en ansökan innehåller sekretessbelagda uppgifter lämnas uppgifterna i fråga inte ut till utomstående.

Namnuppgifter om den valda personen bifogas till urvalsbeslutet för kännedom till de som deltagit i rekryteringen. I annat fall lämnas uppgifterna inte automatiskt ut någonstans. Ansökningarna finns inte för offentligt påseende. De sökande kan begära uppgifterna från registratorskontoret på det rekryterande ämbetsverket.

En sökande som söker en tjänst kan framföra önskemål om att hens uppgifter inte ska offentliggöras. Önskemålet kan anges i presentationen av den sökande eller förmedlas direkt till det rekryterande ämbetsverket. Ansökningstjänsten tar inte emot sådana önskemål.

Myndigheten måste ändå alltid lämna ut uppgifterna på begäran. Medierna har ofta respekterat de sökandes önskemål. I sista hand kan dock namnet på var och en som söker en tjänst offentliggöras.

Om du har spärrmarkering, du kan ange teksten 'spärrmarkering' i adressfältet i ansökan och godkänna elektronisk notifiering med ansökan. Ansökningar som skickats in till myndigheter är ändå offentliga.

Publicerad 12-11-2014 kl. 10.13, uppdaterad 30-08-2022 kl. 13.38

Läs mer

Valtiolle.fi:
Arbetsgivare och arbetstagare.

Finansministeriets webbsida: Rekrytering.