Arbetslivets kvalitet

Statsförvaltningens centrala framgångsfaktor är en kompetent och motiverad personal. Statligt anställda uppmuntras att utvecklas kontinuerligt bland annat genom stöd för utbildning och utveckling av yrkeskompetensen.

Inom staten arbetet och ledningen präglas av ansvarsfullhet, tillit och förberedande arbetsmetoder. Vi satsar på att utveckla chefsarbetet.

Kompetensutveckling

Lärande är en del av varje tjänstemans arbetsbeskrivning. Arbetsgivarens egen eller anskaffade personalutbildning anordnas i huvudsak på arbetstid. Personalen kan också få stöd för utbildning på eget initiativ med beaktande av verksamhetsenhetens kompetensbehov. För studier kan man också bli beviljad betald eller obetald tjänstledighet eller komma överens om arbetstidsarrangemang.

Till vissa statliga yrken utexamineras man från eller får fortbildning av statens egna utbildningsenheter. Dessa finns inom polisens, brottspåföljdsområdets, säkerhetens och försvarets uppgiftsområdena. En del statliga arbetsgivare kan också ha särskilda utbildnings- och praktikprogram som är riktade till t.ex. nyutexaminerade.

Statsförvaltningens gemensamma digitala lärmiljö är eoppiva.fi, där man hittar tiotals olika utbildningar för olika kompetensbehov.

Under de olika skedena av karriären tryggas kompetens baserat på arbetsuppgifternas svårighetsgrad och utvecklingsbehoven diskuteras med den anställda. Utvecklingen och fördelningen av kompetens stöds också genom personalrotation.

Arbetsmiljö och arbetstrivsel

Förändrade arbetsmiljöer och teknologisk utveckling skapar nya arbetssätt och arbetsplatser även inom statsförvaltningen. Inom staten strävar man efter att främja balansen mellan arbete och det övriga livet bland annat genom att utöka möjligheterna till distansarbete och flexibla arbetstider.

Arbetstrivseln stöds och arbetssäkerheten tryggas genom att tillsammans utveckla arbetsmiljön och en fungerande arbetsgemenskap. I arbetstrivselenkäten bland statligt anställda lyfts uppskattningen för intressanta och krävande arbetsuppgifter fram. Utvecklingsmöjligheter och en stabil arbetsplats värdesätts också.

Opartiskt bemötande inbegriper all arbetsgivarverksamhet inom staten, men framhävs vid rekrytering och när anställningsvillkoren fastställs.

Publicerad 12-11-2014 kl. 12.53, uppdaterad 14-10-2022 kl. 14.37