Tjänste- och arbetsvillkor

Staten har ett bra tjänsteavtalsskydd och konkurrenskraftiga tjänste- och arbetsvillkor. Statens personal är antingen i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande. Tjänsteavtalsförhållande är vanligast, speciellt då det handlar om uppgifter som innefattar bruk av offentlig makt, dvs. fatta beslut om medborgarnas, företagens och organisationernas förmåner, rättigheter och skyldigheter.

Gemensam lönegrund

Staten har mycket täckande lönesystem som grundar sig på arbetets kravnivå och den personliga prestationen. Systemen varierar efter verksamhetsenhet, men följer enhetliga och gemensamt utarbetade grunder.

Grunden för alla lönesystem är en utvärdering av uppgiftens kravnivå och den individuella prestationen, som granskas årligen i personliga resultat- och utvecklingssamtal.

Hos staten består lönen som regel av:

• grundlönen, som bestäms av uppgiftens svårighetsgrad
• den personliga löneandelen, som bestäms av den individuella arbetsprestationen och kompetensen. Maximibeloppet för den individuella löneandelen varierar från verksamhetsenhet till verksamhetsenhet. Den kan vara högst 50 % av grundlönen.

I en del statliga verksamhetsenheter kan lönen även inkludera en erfarenhetsdel, särskilda resultatarvoden eller ersättningar som är kopplade till särskilda omständigheter.

Syftet med lönesystemen är att förbättra överensstämmelsen mellan uppgifter, prestationen och lönen. Man vill också stödja utvecklingen av personalens kunnande, fastställa mål och bedöma hur väl resultaten uppnås samt uppmuntra till en bra prestation.

Semester

Semesterförmånerna för statligt anställda är i genomsnitt bättre än på den offentliga arbetsmarknaden. Antalet semesterdagar beror på personens tjänstgöringstid inom staten. Vid byte av arbetsplats inom staten kan semester som inte tagits ut överföras med tjänstemannen från en verksamhetsenhet till en annan.

Familje- och studieledighet

Statligt anställda har också möjlighet till betald eller obetald tjänsteledighet för bland annat studier, familjeskäl, för att sköta en annan tjänst eller av en annan signifikant anledning. Inom staten uppmuntras de anställda till jämlikt utnyttjande av familjeledighet.

Publicerad 12-11-2014 kl. 16.56, uppdaterad 21-06-2022 kl. 14.27