Värden och ansvar

Den offentliga förvaltningen arbetar på uppdrag av medborgarna och med deras medel, till förmån för samhället. Utöver medborgarna är även sammanslutningar, ämbetsverk och företag statsförvaltningens kunder.

När vi betjänar våra kunder utövar vi delvis även offentlig makt och vi påverkar medborgarnas rättigheter och skyldigheter. Till de statliga uppdragen hör exempelvis att bevilja ersättningar, verkställa beskattning och göra förundersökningar. Därför ska myndigheter – enskilda ämbetsverk och tjänstemän – agera opartiskt, självständigt och jämlikt.

Tjänstemannen ansvarar för att hens beslut och övriga verksamhet följer lagen. Syftet med tjänstemannaansvaret är att stärka medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen. Det är viktigt att vi även framöver arbetar för detta förtroende.

Värdena inom statsförvaltningen

Inom staten arbetar vi utifrån en gemensam värdegrund. Vi strävar efter att utföra vårt arbete framgångsrikt, högklassigt och med gedigen kompetens. Till en god förvaltning hör även principen om kundorienterad service.

Principerna för vår verksamhet är dessutom öppenhet, förtroende, opartiskhet och obundenhet samt jämlikhet. Ansvarsfullhet är grunden för det dagliga arbetet.

Ansvarsfullhet inom staten

För att säkerställa en ansvarsfull verksamhet ser vi till att de ansvarsmål som satts upp förverkligas. Vi kontrollerar även huruvida arbetet för hållbar utveckling har varit tillräckligt och går i rätt riktning.

På Statskontorets webbplats kan du ta del av de enskilda ämbetsverkens ansvarsrapporter.

Publicerad 12-11-2014 kl. 12.14, uppdaterad 23-08-2022 kl. 8.11

Bekanta dig också

Värdegrund och etik på finansministeriets webbsida