Värden och etik

Med tjänstemannaetik och -moral avses de generella värdena och principerna som styr tjänstemän. Tjänstemännen har såväl rättigheter som skyldigheter i sitt arbete.

Offentlig verksamhet är egentligen verksamhet under fullmakt given av medborgarna, med medborgarnas medel och för medborgarnas nytta. När offentlig makt brukas, bl.a. genom att bevilja ersättningar, utföra beskattning, utföra förundersökningar o.s.v., inverkar man på medborgarnas rättigheter och skyldigheter.

Statsförvaltningens kunder är såväl medborgare som organisationer, verksamhetsenheter och företag. När vi betjänar våra kunder brukar vi delvis även offentlig makt. Därför måste myndigheten – såväl den enskilda verksamhetsenheten som tjänstemannen – handla opartiskt, oberoende och neutralt.

Medborgarna uppskattar statens och den övriga offentliga sektorns tjänster och det är viktigt att vi ser till att det fortsätter så.

Statsförvaltningens värden

Följande utgör den gemensamma värdegrunden för ett arbete inom staten:

  • resultatinriktad verksamhet
  • öppenhet
  • kvalitet och stor sakkunskap
  • förtroende
  • serviceinriktning
  • opartiskhet och oavhängighet
  • jämlikhet
  • ansvarsmedvetenhet.
Publicerad 12-11-2014 kl. 12.14, uppdaterad 10-07-2020 kl. 13.11

Publikationen Värden i vardagen - tjänstemannens etik.

Ytterligare information

Publikationen på finansministeriets webbsida:

Värden i vardagen - tjänstemannens etik