Arbets- och näringsministeriet

Arbets- och näringsministeriet (ANM) bygger upp verksamhetsbetingelser med produktivitet, tillväxt, sysselsättning och välfärd som mål.

Till ministeriets ansvarsområde hör

• näringspolitiken
• marknadens funktion, främjande av konkurrens samt konsumentpolitik
• energipolitiken och samordningen av den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken
• sysselsättning, arbetslöshet och offentlig arbetskraftsservice
• arbetsmiljöfrågor, likabehandling i arbetslivet, kollektivavtal och medling i arbetstvister
• regionutvecklingen och landskapsförbundens samarbetsområden
• innovations- och teknologipolitiken, företagens internationalisering samt teknisk säkerhet
• civiltjänst
• den allmänna administrativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna
• integration av invandrare.

Som en del av statsrådet medverkar ministeriet i genomförandet av regeringsprogrammet, bereder lagstiftning, följer upp och utvecklar de ärendehelheter som hör till dess ansvarsområde samt styr de ämbetsverk som hör till dess ansvarsområde.

Arbets- och näringsministeriet har tre ministrar, näringsministern, arbetsministern och bostads-, energi- och miljöministern.

Ministeriets högsta tjänsteman är kanslichefen. Vid ministeriet arbetar cirka 410 tjänstemän och inom ministeriets förvaltningsområde cirka 8 000 personer.

Vid ministeriet utförs krävande och mångsidiga expert- och ledningsuppgifter. Befattningsbeskrivningarna varierar enligt ministeriets omfattande ansvarsområde och innefattar strategisk planering, lagberedning, styrning, påverkan och internationellt samarbete.

Vid ministeriet har ca 2/3 av de anställda avlagt en högre högskoleexamen.  De vanligaste examina är högskolexamina i statsvetenskap och juridik samt inom det ekonomiska och det tekniska området.

Mission och vision

Mission: Vi bygger upp en sådan omvärld för arbets- och näringslivet som stöder en hållbar tillväxt och förnyelse och som har framgång i den internationella konkurrensen. Målet är hög sysselsättning på en hållbar grund och välfärd till följd av detta.

Vision: Konkurrenskraften, sysselsättningen och välfärden i Finland ligger i världstoppen och klarar av skakningar i världsekonomin. Vi lyckas genom ett gemensamt handlingssätt inom koncernen och ett starkt samarbete över organisationsgränserna, som en del av statskoncernen som helhet.

14-04-2015
Päivi Piittisjärvi jobbar som ledningens sekreterare vid arbets- och näringsministeriet.
14-04-2015
Outi Kumpuvaara jobbar som överinspektör vid arbets- och näringsministeriet.
14-04-2015
Maija Lyly-Yrjänäinen jobbar som specialsakkunnig vid arbets- och näringsministeriet.
Laddar...
Publicerad 07-04-2015 kl. 9.13, uppdaterad 24-08-2020 kl. 10.36

Arbets- och näringsministeriets byrå.

Kontaktuppgifter

Alexandersgatan 4-10,
00170 Helsingfors
 
Postadress:
PB 32, 00023 STATSRÅDET

Telefonväxel: 0295 16001

Arbets- och näringsministeriets webbsida

Sociala medier

Twitter                               

SlideShare                        

YouTube

Instagram

Facebook