Arbets- och näringsministeriet

Arbets- och näringsministeriet främjar en hållbar utveckling

Målet för arbets- och näringspolitiken är en fungerande reglering av arbetsmarknaden och företagen, tjänster och finansiering som möjliggör att arbete och arbetstagare möts. Det ska vara lätt för företag att komma ut på marknaden och de bästa ska kunna växa.

Arbets- och näringsministeriet strävar efter att stärka förtroendet som bygger på en fungerande marknad och en klok reglering. Fungerande marknader och rättvis konkurrens är en fördel för konsumenterna och företagen. En rättvis konkurrens skapar tjänster och produkter av högre kvalitet och mer produktiva företag.

Målet för energipolitiken är att konsekvent gå vidare mot ett hållbart klimatneutralt samhälle och främja uppkomsten av nya energilösningar och exporten av dem till resten av världen.

Arbets- och näringsministeriet stöder förnyelse i regionalpolitiken genom att beakta regionernas egna starka sidor och förhållanden.

Prioriteringar inom integrationspolitiken är bland annat att stödja invandrarnas samhälleliga delaktighet och etablering som kommuninvånare, ett smidigt och kontrollerat anvisande till kommunerna av invandrare som får internationellt skydd samt ett gott samarbete mellan staten och kommunerna.

Organisation och uppgifter

Arbets- och näringsministeriet har två ministrar; arbetsministern och näringsministern. Ministeriets högsta tjänsteman är kanslichefen. Vid ministeriet arbetar cirka 420 personer. Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde arbetar ca 8 000 personer.

Ministeriet har hand om krävande och mångsidiga sakkunnig- och ledaruppdrag. Befattningsbeskrivningarna varierar enligt ministeriets vidlyftiga verksamhetsfält och omfattar strategisk planering, lagberedning, vägledning, påverkan och internationellt samarbete, som ingår i ansvarsområdet.

Cirka 2/3 av ministeriets personal har avlagt högre högskoleexamen. De vanligaste examina är inom juridik, statsvetenskap samt ekonomi och teknik.

Ministeriets värderingar

Kreativitet och verkningsfullhet

Vår verksamhet ger resultat och effekter. Vi gör rätt saker och genomför dem effektivt och kreativt. Vi sporrar till kreativitet och innovativitet. Vi uppmuntrar skapande av nya idéer. Vi kommer ihåg att vara kundorienterade i vår verksamhet. Vi är ständigt beredda att bemöta förändringar.

Öppenhet och samarbete

Arbets- och näringsministeriet säkerställer i sitt arbete den offentliga verksamhetens tillförlitlighet, så att medborgarnas och företagens förtroende för att myndigheterna är opartiska, oberoende och rättvisa i sin verksamhet ska bevaras. Öppenheten innebär att vi är beredda att ta emot kritik och förändras i och med att omvärlden förändras. De mål som uppställts för arbets- och näringsministeriet uppnås genom samarbete i verksamhetsenheterna och ministeriet, nationellt och internationellt. Vi värdesätter en kundserviceattityd och utvecklar den. Vårt samarbete kännetecknas av flexibilitet och en genuin vilja till samspel. Vi vill vara lättillgängliga och bygga upp förhållanden långsiktigt.

Mänsklighet och rättvisa

Arbets- och näringsministeriet är en offentlig aktör. Mänsklighet och rättvisa är förknippade med vår goda förvaltningsverksamhet, vårt beslutsfattande och bemötandet av kunder. Mänsklighet och rättvisa är också förknippade med ansvarstagande verksamhet, förtroende och opartiskhet. I vårt dagliga arbete värdesätter vi våra samarbetspartner och varandra. Vi utvecklar en kultur med ömsesidig omsorg och omtanke. Vi stöder kombinerandet av arbetsliv och familjeliv.

Laddar...
Publicerad 07-04-2015 kl. 9.13, uppdaterad 25-11-2020 kl. 9.42

Arbets- och näringsministeriets byrå.

Kontaktuppgifter

Alexandersgatan 4-10,
00170 Helsingfors
 
Postadress:
PB 32, 00023 STATSRÅDET

Telefonväxel: 0295 16001

Arbets- och näringsministeriets webbsida

Sociala medier

Twitter                               

SlideShare                        

YouTube

Instagram

Facebook