Energimyndigheten

Energimyndigheten främjar och övervakar energimarknaden, minskningen av utsläppen, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Myndigheten, som ingår i Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, är en aktiv expertmyndighet som verkar både i Finland och internationellt. Dess första föregångare, Elmarknadscentralen, grundades år 1995. Verksamheten är indelad i sex grupper: Utsläppshandel, Marknad, Nät, Förnybar energi, Administration och Energieffektivitet. Energimyndighetens personal jobbar huvudsakligen med expertuppgifter eller administrativa uppgifter.

Energimyndigheten är den nationella myndigheten för utsläppshandeln och svarar för tillstånden, registren och tillsynen. I gruppen Nät övervakas verksamheten i el- och naturgasnäten.

Administration av stödsystemet för el som producerats med förnybar energi och uppgifter enligt lagen om hållbarhetskriterier är en del av verksamheten. I de administrativa uppgifterna ingår bland annat ärenden som gäller personalen, ekonomin och informationssystemen.

Energimyndigheten främjar funktionen hos en elmarknad som bygger på konkurrens och övervakar efterlevnaden av elmarknadslagen. Energieffektivitetsuppgifterna anknyter till energieffektivitetsavtal, energibesiktningar och ekologisk planering och energimärkning av produkter.

Myndigheten är en viktig samhällelig opinionsbildare inom energibranschen, och dess experter samarbetar förutom med finländska energiaktörer även med EUorganisationer i arbetet med att utveckla branschen och verksamheten inom den egna organisationen.

Personalens genomsnittsålder är 39 år. Av personalen är ungefär hälften män och hälften kvinnor.

Laddar...
Publicerad 28-10-2014 kl. 13.20, uppdaterad 08-02-2021 kl. 8.24

Energimyndigheten logo

Bra att veta om oss

Energimyndigheten ligger i Sörnäs och sysselsätter 90 personer med olika
expertuppgifter. De flesta anställda har högskoleexamen i teknik, ekonomi eller juridik eller utbildning på forskarnivå.

Kontaktuppgifter

Besökadress: Fågelviksgränden 2 A, femte våningen, 00530 Helsingfors
Telefon: 029 5050 000