Päivi Piittisjärvi

Ledningens sekreterare

Arbetets art:
Mångsidiga arbetsuppgifter: från mötesarrangemang och tidtabeller till produktion av statistiskt material.  Förmåga att behärska många olika IT-system, kontakter/information inom den egna enheten samt kontakter med och information till andra enheter, webbkommunikation etc.

Bakgrund: lång arbetshistoria på olika ämbetsverk inom statsförvaltningen

1. Uppgift (var arbetar du och med vilka uppgifter):
Jag arbetar inom ANM:s koncernstyrningsenhet och assisterar bl.a. vid förvaltningsområdets resultatstyrningsprocesser samt vid budget- och ekonomiprocesser. Arbetet sker i nära växelverkan med ministeriets avdelningar samt med aktörerna inom koncernen och intressentgrupperna.
Jag utför också vid behov administrativa assistentuppgifter över avdelningsgränserna.

2. Speciella färdigheter (vilka färdigheter behövs särskilt i ditt arbete):
God kännedom om statsförvaltningen, förfarandena inom den samt om koncernen och ministeriet är viktigt. Likaså god förtrogenhet med uppgifterna inom den egna enheten, goda IT-färdigheter, språkkunskaper och god social förmåga.

3. Utbildning:
Studentmerkonom samt regelbundna kurser/utbildningar i informationsteknik, informationssystem samt språk

4. Hur kom det sig att du började arbeta vid detta ämbetsverk?
Jag började vid arbets- och näringsministeriet hösten 2012 efter att ha sökt en lediganslagen tjänst. Jag har arbetat över 20 år vid ämbetsverk som lyder under ANM både i norra och södra Finland.

5. Tips för dem som söker sig till detta ämbetsverk:
Att ha ett öppet och nyfiket sinne och att bekanta sig modigt med de egna uppgifterna och personalen vid arbets- och näringsministeriet.

6. Vad är det bästa med detta ämbetsverk?
Jag upplever att det bästa med ANM är intressanta arbetsuppgifter, goda arbetskamrater, bra arbetsgemenskap och känslan av att vi arbetar för samma mål i ett gemensamt, öppet kontorslandskap.

7. Var är du och vad gör du om fem år?
Sannolikt är jag fortfarande vid ministeriet. Jag är dock beredd på att anta nya utmaningar med öppet sinne, om sådana dyker upp.