Mari Komulainen

Ledande prövningsingenjör

Mari Komulainen är ledande prövningsingenjör i gruppen för informationsteknik och elektronik på patent- och innovationslinjen på PRS. Gruppen består av nio prövningsingenjörer och är en av de tre grupperna i prövningsenheten för elteknik. 

”Jag leder handläggningen av patentansökningar i min grupp av prövningsingenjörer och går igenom deras utlåtanden. Jag granskar också patentansökningar om jag hinner. Jag är med i två av våra arbetsgrupper (utbildning och lagfrågor) och utför administrativa uppgifter på vårt resultatområde: som ekonomiansvarig följer jag patent- och innovationslinjens ekonomi och gör intäktsprognoser tillsammans med vår linjedirektör. Jag är också med och förbereder en viktig lagändring som gäller det enhetliga patentet. Dessutom deltar jag i ett antal internationella möten. 

För att kunna sköta tjänsten som ledande prövningsingenjör krävs utmärkt kännedom om finländsk patentlagstiftning och om bestämmelser som gäller internationell PCT-granskning samt god kännedom om det egna granskningsområdet. Dessutom behövs snabb inlärnings- och uppfattningsförmåga. Förutom kunskaper i finska behövs goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska och nöjaktiga kunskaper i svenska, franska och tyska. Kunskaper i ekonomi ger goda förutsättningar för att sköta uppgifterna som ekonomiansvarig.

Mari har avlagt flera examina: diplomingenjörsexamen (elektronik), ekonomie kandidatexamen (redovisning och finansiering) och ekonomie magisterexamen (teknologipolitik och ledning av teknologi).

”Jag skrev mitt diplomarbete 2002 på PRS. När jag hade avlagt min diplomingenjörsexamen 2003 fortsatte jag som prövningsingenjör. Jag blev ledande prövningsingenjör 2008, och därefter har jag fått nya uppdrag med jämna mellanrum.

Det är bra att ha ett öppet sinne och vara beredd på att lära sig nytt. Patentområdet är en värld i sig, och därför har få nyanställda hos oss erfarenhet av området. Det tar lång tid att skola in nya medarbetare, och man måste också hela tiden uppdatera sina kunskaper eftersom tekniken går framåt och författningarna ändras.

Det blir intressant att se om vår bedömning av den framtida utvecklingen ligger på rätt nivå.”