Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Republikens presidents kansli bistår i uppgifter som hör till presidentämbetet och sköter presidentens administrativa åligganden.
Riksarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem bevaras varaktigt och finns tillgängliga samt att främja användningen av dem.
Riksdagen stiftar lagar, beslutar om statsbudgeten, behandlar internationella avtal och övervakar regeringens verksamhet. Den har en mycket viktig roll i behandlingen av EU-frågor
Justitieombudsmannens uppgift är att övervaka och främja lagligheten och de grundläggande fri- och rättigheterna.
Riksdagens kansli ska skapa förutsättningar för riksdagen att fullgöra sina uppgifter som statsorgan.
Ämbetet sköter ledningen, styrningen och tillsynen av utsökningsväsendet.
Första Föregående
8
9
10
11
12
14
15
16
...
19
Nästa Sista
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 20-12-2021 kl. 9.11