Bekanta dig med arbetsgivarna

Hos staten kan du hitta de lämpligaste arbetsuppgifterna just för dig, men vilken skulle då kunna vara den mest potentiella arbetsgivaren? På denna sida har vi gjort en förteckning över statliga arbetsgivare.  Du kan bekanta dig med arbetsgivarna inom respektive förvaltningsområde via Arbetsgivare och arbetstagare. Övriga aktörer inom den offentliga sektorn kan du hitta med hjälp av webbplatsen Suomi.fi.

Studentexamensnämnden är en myndighet som svarar för ledningen, anordnandet och verkställandet av studentexamen.
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar och befrämjar multiprofessionellt den tekniska säkerheten och överensstämmelsen samt konsument- och kemikaliesäkerheten i Finland.
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea övervakar läkemedel, blod- och vävnadsprodukter och utvecklar läkemedelsområdet i syfte att främja befolkningens hälsa och säkerhet.
Arbets- och näringstjänsterna (TE-tjänsterna) är en lokal administrativ myndighet som verkar under arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.
Valviras uppgift är att övervaka att lagstiftningen iakttas inom social- och hälsovården, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet.
Vid tingsrätterna behandlas brott- och tvistemål samt ansökningsärenden. Tvistemål handlar om att lösa tvister mellan enskilda människor eller företag på ett opartiskt sätt i domstolen.
Publicerad 03-09-2014 kl. 15.15, uppdaterad 02-02-2018 kl. 16.07

VAL kuvituskuva työntekijöitä valtiolla

Bekanta dig med arbetstagarna

Staten erbjuder ett mångsidigt spektrum av uppgifter och arbetsplatser. Bekanta dig med arbetstagarna >