Regionförvaltningsverket

Uppgifter

Regionförvaltningsverket (RFV) sköter om uppgifter i anknytning till verkställande, styrning och övervakning av den finländska lagstiftningen i regionerna. RFV främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, inre säkerhet, tjänster inom undervisnings- och kulturväsendet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö.

Regionförvaltningsverken grundades den 1 januari 2010 tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralerna. De ansvarar för de tidigare länsstyrelsernas, miljötillståndsverkens, regionala miljöcentralernas och arbetarskyddsdistriktens uppgifter.

I sin verksamhet utnyttjar RFV ämbetsverkets mångsidiga kompetens. Regionförvaltningsverket sköter om uppgifter som är underställda åtta olika ministerier. Arbetet vid RFV är tväradministrativt, dvs. uppgifter sköts i samarbete med olika ansvarsområden.

Uppgifter som hör till regionförvaltningsverket sköts huvudsakligen regionalt så att varje RFV sköter om uppgifter för sitt eget verksamhetsområdes del. Det finns också uppgifter som sköts centraliserat eller av vissa RFV:n.

Regionförvaltningsverken har fem ansvarsområden:

• basservicen, rättsskyddet och tillstånden
• räddningsväsendet och beredskapen
• undervisnings- och kulturväsendet
• arbetarskyddet
• miljötillstånden.

Närmare information om de olika regionförvaltningsverkens ansvarsområden och uppgifter finns på regionförvaltningsverkets webbplats (www.avi.fi).

Typiska befattningsbeskrivningar

De mest allmänna titlarna är till exempel inspektör, överinspektör, avdelningssekreterare, byråsekreterare, föredragande, planerare, arbetsskyddsingenjör, miljöråd, jurist, specialplanerare, socialvårdsöverinspektör, undervisningsväsendets överinspektör, hälsovårdsinspektör, regionförvaltningsöverläkare, övervakningsveterinär och räddningsöverinspektör.

Om personalens utbildningsbakgrund

De som arbetar i sakkunniguppgifter har huvudsakligen en lämplig högskoleexamen.  De som arbetar i stöduppgifter har oftast en mellanstadieexamen.

22-12-2014
Pentti Kurttila arbetar som räddningsöverinspektör inom ansvarsområdet för räddningsväsendet och be-redskapen vid Norra Finlands regionförvaltningsverk.
22-12-2014
Satu Ihanamäki arbetar vid Regionförvaltningsverket i Lappland som överinspektör.
22-12-2014
Tiina Ristola arbetar som miljööverinspektör vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland.
22-12-2014
Anne Jokinen arbetar vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland som specialplanerare.
22-12-2014
Jarmo Lumme arbetar som överinspektör vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.
22-12-2014
Minna Luotonen arbetar som alkoholöverinspektör vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland i Åbo.
Laddar...
Publicerad 22-12-2014 kl. 9.26, uppdaterad 22-12-2014 kl. 9.25

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

 
Bra att veta om oss


Regionförvaltningsverken är branschövergripande organisationer och behöver experter med olika utbildningsbakgrunder.


Övriga verksamhetsställen

I Finland finns det sex regionförvaltningsverk med sammanlagt 13 kontor. Utöver de huvudsakliga verksamhetsställen har regionförvaltningsverken verksamhetsställen i Kouvola, Helsingfors, Kuopio, Joensuu, Jyväskylä, Tammerfors och Björneborg. På Åland sköter Statens ämbetsverk på Åland om uppgifterna. Dessutom finns det anställda som arbetar på många andra orter.

www.avi.fi