Befolkningsregistercentralen

Befolkningsregistercentralen främjar digitaliseringen av samhället och elektronisk kommunikation i Finland. Det är livsviktigt för samhället att de helheter vi ansvarar för fungerar smidigt och utan störningar.

Vi upprätthåller och utvecklar vårt lands viktigaste datalager, befolkningsdatasystemet, och tillhandahåller informationstjänster som baserar sig på befolkningsdatasystemet för myndigheter och företag.

Vi ansvarar för produktionen av certifierad elektronisk kommunikation i Finland. De certifikat vi producerar garanterar en trygg och smidig elektronisk kommunikation och elektroniskt arbete bland annat inom den offentliga förvaltningen och inom social- och hälsovårdsområdet.

Vi producerar och utvecklar Suomi.fi-tjänster för medborgare, den offentliga förvaltningen och företag. Den nationella servicearkitektur som tjänsterna bildar skapar grundläggande förutsättningar för att genomföra offentliga e-tjänster och för digitaliseringen av det finländska samhället.

Av valuppgifterna ansvarar vi bland annat för att skapa rösträttsregistret och kandidatregister, skicka ut meddelanden om rösträtt och producera söktjänsten för röstningsställen.

Genom vår verksamhet främjar vi skyddet för privatlivet och personuppgifterna, informationssäkerheten samt utvecklingen och iakttagandet av god databehandlings- och informationshanteringssed.

Arbetsuppgifter vid Befolkningsregistercentralen

Befolkningsregistercentralens arbetsuppgifter är intressanta, utmanande och självständiga och erbjuder en utsiktsplats i utvecklingen av elektroniska tjänster och det samhälleliga påverkandet. Vi använder tidsenlig utrustning, som fortlöpande utvecklas, och verkar i en modern arbetsmiljö. Vi ser till våra medarbetares välbefinnande i arbetet och kompetensutveckling på ett mångsidigt sätt.

Vi tar hand om personalens arbetshälsa bland annat genom att erbjuda ergonomiska arbetsredskap, flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete, motions- och kultursedlar, biljett för arbetsresor, lunchbidrag samt omfattande företagshälsovårdstjänster.

Typiska uppgifter vid Befolkningsregistercentralen:

  • produktionschef
  • serviceansvarig
  • projektchef
  • utvecklingschef
  • jurist
  • expert (till exempel expert på informationstjänster eller certifikat)
  • planerare (till exempel planerare för informationstjänster eller system för certifikattjänster)
09-11-2017
Mari Kervinen verkar som expert på Befolkningsregistercentralen.
31-07-2017
Tommi Niemi verkar som servicechef på Befolkningsregistercentralen.
Laddar...
Publicerad 25-03-2015 kl. 13.19, uppdaterad 05-07-2018 kl. 9.42

Väestörekisterikeskus

Bra att veta om oss

Befolkningsregistercentralen hör till finansministeriets förvaltningsområde. Centralens verksamhetsställen ligger i Sörnäs i Helsingfors, i Karleby och i Kouvola. Befolkningsregistercentralen sysselsätter cirka 210 personer, varav 57 procent är kvinnor och 43 procent män. Sammanlagt 73 procent av Befolkningsregistercentralens anställda har en högskoleexamen. Ämbetsverket grundades 1969.

Kontaktuppgfter

Verksamhetsställe i Helsingfors
Gatuadress: Fågelviksgränden 4, Helsingfors

Tel. 0295 535 001

www.vrk.fi

LinkedIn

Twitter

 Facebook