Regionförvaltningsverket

Det finns sex regionförvaltningsverk i Finland. I dem arbetar sakkunniga för invånarnas och regionernas bästa. I egenskap av tillstånds- och tillsynsmyndighet ska regionförvaltningsverket:

Trygga tillgången till och kvaliteten på grundläggande service

Vi övervakar att kommunernas service uppfyller kraven i lagen. Tillsynen gäller undervisningssektorn, social- och hälsovården, veterinärvården samt ungdoms-, idrotts- och bibliotekstjänsterna. Vi beviljar dessutom tillstånd för privata aktörer inom social- och hälsovården och övervakar deras verksamhet. Till vår uppgift hör även att övervaka att den officiella sektorns webbplatser är tillgängliga.

Trygga rättsskyddet och grundläggande rättigheter

Genom att vägleda serviceproducenterna och aktivt samarbeta med dem tryggar vi invånarnas grundläggande rättigheter och rättsskydd. Regionförvaltningsverket behandlar dessutom klagomål, besvär och begäran om omprövning.

Främja sunda och trygga boende-, arbets- och livsmiljöer

Vi främjar sunda och trygga boende-, arbets- och livsmiljöer på många olika sätt. Vi är med och utvärderar och förebygger olägenheter inom miljö- och hälsoskyddet, övervakar att lagstiftningen om arbetarskyddet följs och beviljar tillstånd enligt miljöskyddslagen och vattenlagen.

Jurister, läkare, ingenjörer, samhällsvetare

Regionförvaltningsverken har totalt omkring 1 200 medarbetare runt om i landet. De har vanligen högskoleexamen inom exempelvis förvaltningsvetenskap, juridik, medicin eller samhällsvetenskaper. Hos oss arbetar dessutom experter inom undervisning, hälso- och sjukvård och näringslivet.

Bland jobbtitlarna finns exempelvis planerare, regionförvaltningsöverläkare, arbetarskyddsingenjör, miljöråd och jurist. Vanliga titlar som finns inom flera ansvarsområden är överinspektör och inspektör. Du kan vara till exempel överinspektör för socialvården, hälso- och sjukvården, räddningsväsendet eller arbetarskyddet.

Arbeta flexibelt och på olika platser

Du kan jobba på flera orter

Finland har sex regionförvaltningsverk med totalt 13 kontor. Det finns alltså flera arbetsorter att välja emellan.

Lätt att kombinera arbete och familjeliv

Arbetssätten och arbetsformerna förnyas och vi med dem. Vi uppmuntras att utveckla och att själva utvecklas. Vi arbetar i trevliga flexkontor och ofta också på distans, vilket gör det lättare att samordna arbete och privatliv.

Du ingår i en omfattande verksamhet

Vi arbetar med uppgifter som står under åtta ministerier. Våra olika ansvarsområden har ett tätt samarbete. Hos oss kan du öka din yrkeskompetens - också tillsammans med kollegorna. Du lämnas inte ensam.

Du kan påverka i olika nätverk

Vi jobbar för invånarnas och regionernas bästa i samarbetsnätverk och med intressegrupper. Du får alltså en utsiktspost där du kan vara en del av den samhälleliga utvecklingen.


Läs mer om regionförvaltningsverkens mångsidiga uppgifter och verksamhet på avi.fi

Laddar...
Publicerad 22-12-2014 kl. 9.26, uppdaterad 25-04-2022 kl. 14.46

Regionförvaltningsverkets byrå i Sydvästra Finland.

 
Bra att veta om oss

Regionförvaltningsverken arbetar sektorsövergripande och behöver experter med olika utbildning.

Kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket har totalt 13 kontor.

Regionförvaltningsverkets webbsida