Statens ekonomiska forskningscentral VATT

VATT, som grundades 1990, är en forskningscentral för tillämpande ekonomivetenskap som forskar i strukturella frågor inom den finländska samhällsekonomin. VATT:s forskning och analyser betjänar det finans- och strukturpolitiska beslutsfattandet, verkställandet av det samt medborgardebatten.

VATT tillämpar empiriska forskningsmetoder samt de bästa teorierna inom nationalekonomin, och publicerar sina undersökningar i kollegialt utvärderade internationella och inhemska vetenskapliga tidsskrifter. Statens ekonomiska forskningscentral bedriver forskning enligt vetenskapliga kriterier och med respekt för forskningens oavhängighet. 

VATT:s starkaste kompetensområden inkluderar efterhandsutvärdering av olika reformer med hjälp av moderna ekonometriska metoder. Forskningscentralen upprätthåller även en långsiktig simule-rings- och prognosmodell som belyser branschvisa strukturella omvälvningar och andra helhetseko-nomiska frågor.

VATT är beläget på ECONOMICUM-campus intill tre nationalekonomiska institutioner. Centralen samarbetar aktivt även med andra ekonomiska forskningsinrättningar, samt andra statliga forsk-ningsorganisationer. Det internationella samarbetet består bl.a. av gemensamma projekt och forskarbesök.

De anställda har mångsidiga arbetsuppgifter i trivsamma lokaler i centrum av Helsingfors, och arbe-tet erbjuder en utsiktsplats över den aktuella forskningen i ekonomi, liksom även möjligheter till att utveckla forskningscentralen.

VATT:s forskning fokuserar på:
• Den offentliga servicen
• Kommunfinansieringen och kommunstrukturen 
• Beskattningens inverkan på företagens beslut och verksamhetsförutsättningar
• Beskattningens och inkomstöverföringarnas inverkan på hushållens beteende
• Arbetsmarknadens funktion
• Utvecklingen av ekonomins struktur och den offentliga ekonomins hållbarhet
• Miljön, energin och klimatpolitiken

Laddar...
Publicerad 25-03-2015 kl. 12.30, uppdaterad 26-06-2020 kl. 13.18

VATT:s byrå.


Bra att veta om oss

VATT är verksam inom finansministeriets förvaltningsområde, och verksamheten understöds av en delegation som tillsatts av finansministeriet. Forskningscentralen har ca 60 anställda. Största delen av forskarna i VATT är doktorer i ekonomiska vetenskaper.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Arkadiagatan 7,
00100 Helsingfors
Telefon + 358 295 519 400

VATT:s webbsida