Statens ekonomiska forskningscentral VATT

VATT, som grundades 1990, är en forskningscentral för tillämpande ekonomivetenskap som forskar i strukturella frågor inom den finländska samhällsekonomin. VATT:s forskning och analyser betjänar det finans- och strukturpolitiska beslutsfattandet, verkställandet av det samt medborgardebatten.

VATT tillämpar empiriska forskningsmetoder samt de bästa teorierna inom nationalekonomin, och publicerar sina undersökningar i kollegialt utvärderade internationella och inhemska vetenskapliga tidsskrifter. Statens ekonomiska forskningscentral bedriver forskning enligt vetenskapliga kriterier och med respekt för forskningens oavhängighet. 

VATT:s starkaste kompetensområden inkluderar efterhandsutvärdering av olika reformer med hjälp av moderna ekonometriska metoder. Forskningscentralen upprätthåller även en långsiktig simule-rings- och prognosmodell som belyser branschvisa strukturella omvälvningar och andra helhetseko-nomiska frågor.

VATT är beläget på ECONOMICUM-campus intill tre nationalekonomiska institutioner. Centralen samarbetar aktivt även med andra ekonomiska forskningsinrättningar, samt andra statliga forsk-ningsorganisationer. Det internationella samarbetet består bl.a. av gemensamma projekt och forskarbesök.

De anställda har mångsidiga arbetsuppgifter i trivsamma lokaler i centrum av Helsingfors, och arbe-tet erbjuder en utsiktsplats över den aktuella forskningen i ekonomi, liksom även möjligheter till att utveckla forskningscentralen.

VATT:s forskning fokuserar på:
• Den offentliga servicen
• Kommunfinansieringen och kommunstrukturen 
• Beskattningens inverkan på företagens beslut och verksamhetsförutsättningar
• Beskattningens och inkomstöverföringarnas inverkan på hushållens beteende
• Arbetsmarknadens funktion
• Utvecklingen av ekonomins struktur och den offentliga ekonomins hållbarhet
• Miljön, energin och klimatpolitiken

Publicerad 25-03-2015 kl. 12.30, uppdaterad 25-03-2015 kl. 12.31

VATT


Bra att veta om oss

VATT är verksam inom finansministeriets förvaltningsområde, och verksamheten understöds av en delegation som tillsatts av finansministeriet. Forskningscentralen har ca 60 anställda. Största delen av forskarna i VATT är doktorer i ekonomiska vetenskaper.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Arkadiagatan 7,
00100 Helsingfors
Telefon + 358 295 519 400

www.vatt.fi

© Palkeet