Migrationsverket

Migrationsverket (Migri) är ett ämbetsverk underställt inrikesministeriet. Verket be-handlar och avgör ärenden som gäller immigration, uppehållstillstånd, flyktingstatus och finskt medborgarskap.

I enlighet med vår vision ”Från immigration till medborgarskap – ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs” strävar vi efter att vara en uppskattad och er-känd expert. Våra tjänster är kundorienterade och personalens servicekunnande är av hög klass.

Migrationsverket

  • beviljar uppehållstillstånd för utlänningar som anländer till Finland – till exempel studerande, arbetstagare, näringsidkare, återflyttare och familjemedlemmar till utlänningar som är bosatta i Finland
  • sköter varje led i handläggningen av asylansökningar från asylsamtal till beslut
  • styr och stöder mottagandet av asylsökande och den inledande integrationen som hör till det och placeringen i kommunerna
  • beviljar främlingspass och resedokument för flyktingar
  • beslutar om avvisning och utvisning
  • ansvarar för medborgarskapsansökningar och -anmälningar samt bestämmande av medborgarskapsstatus
  • förvaltar utlänningsregistret
  • producerar informationstjänster för internationella behov samt för inhemska be-slutsfattare och myndigheter
  • deltar i det internationella samarbetet inom verkets eget verksamhetsområde
  • styr och planerar den praktiska verksamheten i fråga om mottagande av asylsö-kande och de som beviljas tillfälligt skydd.

Typiska befattningsbeskrivningar, typiska anställda vid Migrationsverket

Vi har över 1000 anställda.

Typiska tjänstebenämningar är överinspektör, inspektör, biträdande inspektör och avdelningssekreterare som deltar i beslutsfattandeprocessen när det gäller ansök-ningar om uppehållstillstånd och asyl samt medborgarskapsärenden. Forskarna i landinformation samlar bakgrundsinformation för beslutsfattandet.

Hos oss jobbar människor med många olika utbildningar. Ungefär 50 procent av dem som jobbar på Migrationsverket har högskoleexamen. De flesta anställda vid Migrationsverket är jurister eller stats- eller samhällsvetare som arbetar i sakkunnig-uppgifter. Hos oss arbetar även bland annat merkonomer, ingenjörer i databranschen och personer med utbildning inom kommunikation.

Vi värdesätter en bred kompetens hos vår personal. Utöver förmågan att tillämpa lagstiftningen satsar vi på de anställdas utvecklingskunnande, strategiska flexibilitet, förståelse för kundrelationer samt dialogiska växelverkan med interna och externa partner.

God inblick vid Migrationsverket

När du arbetar vid Migrationsverket får du en bra inblick i migrationsförvaltningen och verksamheten vid statsförvaltningen.

Vi har en trevlig arbetsgemenskap och ett bra arbetsklimat. Vi främjar vår personals arbetshälsa. Vi har bland annat gratis gym, lunchförmån, omfattande företagshälso-vård samt kultur- och motionssedlar.
 
Ämbetsverkets huvudsakliga verksamhetsställe finns i Helsingfors. Vi har dessutom verksamhet i Villmanstrand, Uleåborg, Kuhmo och Åbo.

Laddar...
Publicerad 26-11-2014 kl. 14.09, uppdaterad 19-08-2020 kl. 15.49

Migris logo.

Kontaktuppgifter

Postadress: PB 10, 00086 Migrationsverket
Huvudort:
Semaforbron 12 A, Helsingfors

E-post: migri@migri.fi (officiell e-post till registratorstjänsten)

Tfn 0295 430 431 (växel)