Nödcentralsverket

Nödcentralsverket är ett rikstäckande nätverksbaserat ämbetsverk som är underställt inrikesministeriet och som producerar polisens, räddningsväsendets samt social- och hälsovårdens nödcentralstjänster.

Vi har totalt cirka 680 anställda i olika delar av Finland. Nödcentralsverkets anställda har mångsidig kompetens inom säkerhetsbranschen. Verket har ett nära samarbete med andra myndigheter. Det finländska nödcentralsväsendets organisation och verksamhet har också fått internationell erkänsla, och vår verksamhetsmodell väcker intresse på andra håll i världen.

Ett strategiskt mål för Nödcentralsverket är att personalen har hög yrkeskom-petens, vilket kräver att kompetensen upprätthålls och utvecklas fortlöpande. Verket satsar också på personalens arbetshälsa och arbetstillfredsställelse, bl.a. genom en plan för främjande av arbetshälsan, utveckling av arbetsge-menskapen och skiftplaneringen.

Nödcentralsoperatören sköter Nödcentralsverkets kärnuppgift och svarar på hjälpbegäran som kommer till nödnumret 112. Operatörens uppgift är att utreda vad som hänt och var det hänt samt vid behov alarmera den hjälpande myndigheten till platsen. I nödcentraloperatörens arbete förenas skarp reakt-ions- och organisationsförmåga, bred säkerhetskunskap och ett empatiskt men fast handlag. Vid Nödcentralsverket arbetar också andra experter med varierande utbildningsbakgrund. Tillsammans bildar operatörerna och exper-terna plattformen för den 112-verksamheten i Finland.

Nödcentralsverkets ledning och förvaltning är förlagda till Björneborg. Nöd-centralerna finns i Kervo, Kuopio, Uleåborg, Björneborg, Åbo och Vasa.

Publicerad 19-11-2014 kl. 13.37, uppdaterad 19-08-2020 kl. 15.33

Nödcentralens arbetstagare.  

Kontaktuppgifter

Nödcentralsverket
Besöksadress: Satakunnankatu 3–5, BJÖRNEBORG

Tel: 0295 480 112

Webbsida www.112.fi

Sociala medier

Facebook

YouTube

LinkedIn

Twitter