Janne Pitkänen

Överinspektör

Jag jobbar som överinspektör vid enheten för friluftsliv. Mina uppgifter har i huvudsak att göra med viltpolitik, det vill säga jakt och viltvård. Jag är med och utarbetar förvaltningsplanerna för viltstammar. Målet med dem är att trygga en livskraftig viltstam och se till att jakten är hållbar. Vissa viltarter orsakar också olika slags konflikter och skador som vi försöker lindra med åtgärder som anges i förvaltningsplanerna. Jag deltar också i resultatstyrningen av Finlands viltcentral samt vilt- och fiskeriforskningen. Vi funderar bland annat på vilka slags undersökningar och utvecklingsprojekt som borde genomföras för att vi ska kunna lösa problemen och få så tillförlitlig information som möjligt som grund för besluten. Jag bereder beslut om statsunderstöd när anslag beviljas för att nya åtgärder och utvecklingsprojekt ska kunna genomföras i praktiken. Jakten regleras av många olika lagar och förordningar, och att delta i beredningen av dem är en viktig del av mitt jobb. Viltvården och jakten påverkas också av flera EU-direktiv samt internationella naturskyddsavtal. På internationell nivå bedrivs fortlöpande arbete för att genomföra och utveckla dem. Jag deltar i arbetet i olika nationella och internationella expertgrupper och bereder Finlands ståndpunkter till aktuella lagstiftningsförslag, planer och projekt.

Vi på ministeriet gör verkligen inte allt detta själva, utan jag samarbetar dagligen med Finlands viltcentrals, Naturresurscentralens och Forststyrelsens experter. Vi kallar det här samarbetsnätverket för viltkoncernen. Tillsammans med experter från dessa institut ansvarar vi för att viltstammarna är livskraftiga, vi tryggar ett mångsidigt och hållbart utnyttjande av viltresurserna och vi samordnar de varierande förväntningar som ställs på vilthushållningen. Jag leder strategi- och prognosarbetsgruppen där vi försöker hitta sätt att sköta dessa saker bättre i framtiden. I mitt arbete behöver jag naturvetenskaplig sakkunskap, juridik och kännedom om förvaltningspraxis. Kunskap om ekonomiförvaltning skadar inte heller. Eftersom en stor del av mitt arbete innebär att samordna olika, ibland helt motstridiga, förväntningar och åsikter som förekommer i samhället, behöver jag kunna förhandla med olika människor. Konstellationen är densamma även på internationell nivå.

Jag är utbildad viltbiolog, närmare bestämt agronomie- och forstmagister (AFM) från Helsingfors universitet. Jag studerade viltzoologi som huvudämne och fiskerivetenskap samt privatskogsbruk som biämnen. I slutskedet av studierna fick jag arbete inom ett projekt för att främja våtmarker för vattenfåglar som pågick vid Finlands Jägarförbund och finansierades av ministeriet. Ärenden som berör vattenfåglar är förknippade med förvaltningsplaner på internationell nivå och EU-nivå som jag bekantade mig med i mitt arbete och kring vilka jag samarbetade med ministeriet. Efter det fick jag först ett kort vikariat vid ministeriet, sedan fortsatte jag med planeringsuppgifter på viss tid och därefter fick jag min nuvarande tjänst.
Vid ministeriet får jag sköta mycket varierande ärenden och utveckla lösningar för nya situationer. Det bästa är när jag tillsammans med experter på området, forskare samt amatörer som är intresserade av naturen och vilt får komma med idéer till nya lösningar och forskningsfrågor för att bemöta aktuella problem och utmaningar. När vi sedan tillsammans lyckats utveckla en ny idé eller forskningen så småningom börjar bedrivas, ser vi kanske att slutresultatet är bättre än vi kunde föreställa oss. Ofta har processen lett till nya tankar, vi har fått ny information och nya utmaningar som omkullkastar gamla uppfattningar.

Arbetet med vilt och biologisk mångfald är givande för den som är intresserad av naturen. Förhoppningsvis får jag även i fortsättningen arbeta vid ministeriet med utmaningar som gäller friluftsliv och viltvård.