Laura Ruotsalainen

Forskningschef

Laura Ruotsalainen arbetar som forskningschef vid Geodatacentralens avdelning Navigering och positionering. Geodatacentralen (FGI) är en del av Lantmäteriverket. FGI är ett forsknings- och expertinstitut som bedriver forskning och utveckling som stöder infrastrukturen för geografisk information.

Jag leder forskningsgruppen Sensors and indoor navigation (sensorer och inomhusnavigering). Jag har aldrig upplevt två likadana arbetsdagar eftersom min arbetsbeskrivning är så omfattande. I mitt dagliga arbete ingår bland annat att läsa och skriva publikationer, leda forskning och forska samt skriva finan-sieringsansökningar, tillsammans med kollegor fundera på nya forskningsinriktningar, presentera forskningsresultat till olika intressentgrupper och dessutom leda två arbetsgrupper inom internationella nätverk för arbetsgemenskap, berättar Laura.

Laura har utexaminerats som filosofie magister från Helsingfors universitet i huvudämnet datavetenskap. Hon har disputerat år 2013 vid Tammerfors tekniska universitet.

– Mitt forskningsintresse är navigering speciellt i miljöer och förhållanden som är utmanande för satellitpositionering. Exempel på utmanande miljöer är exempelvis inomhus- och stadsmiljön och utmanande förhållanden är exempelvis avsiktligt störande av satellitpositionering. Jag är intresserad av att hitta nya, innovativa lösningar på navigeringsproblem: ämnet för min doktorsavhandling är hur en kamera kan användas som navigeringssensor.

Laura har arbetat som forskare både vid Helsingfors universitet och vid universitetet i Calgary, Kanada. I dag arbetar on vid sidan av sitt jobb vid Geodatacentralen som föreläsare vid Aalto-universitetet tillsammans med två kollegor. Hennes föreläsningsserie behandlar GNSS-teknik (Global Navigation Satellite System).

– I mitt arbete som forskare vid Geodatacentralen är det givande att jag är tvungen att lära mig nya saker hela tiden. Jag är tvungen att utmana mig själv, vilket är inspirerande. Som forskare får jag hela tiden vara i kontakt med människor som är intelligenta och ambitiösa i sitt arbete, säger Laura leende.