Livsmedelsverket

Vid Livsmedelsverket främjar, övervakar och undersöker vi livsmedelssäkerheten och livsmedlens kvalitet, djurens hälsa och välbefinnande, växters sundhet och de gödselfabrikat, foder och växtskyddsmedel samt förökningsmaterial som används inom jord- och skogsbruket. Vi ansvarar för användningen av medlen ur Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland, är utbetalande organ i Finland och har hand om verkställigheten av stöden. Vi utvecklar och upprätthåller informationssystem, e-tjänster och register. Vi producerar informationsförvaltningstjänster för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde samt annan offentlig förvaltning.

I vår arbetsgemenskap är kunnandet tvärsektoriellt och vi använder oss av flexibla arbetsrutiner. Livsmedelsverket har 20 verksamhetsställen runtom i Finland. Vårt huvudsakliga verksamhetsställe ligger i Seinäjoki.

Livsmedelsverket inledde sin verksamhet 1.1.2019 när Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Landsbygdsverket Mavi samt en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster gick samman.

Läs mer: ruokavirasto.fi/sv

Publicerad 02-01-2019 kl. 11.43, uppdaterad 07-05-2020 kl. 14.58

Livsmedelsverkets logo.

Kontaktuppgifter

Verksamhetsenheter