Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Ministeriet svarar för beredningen av de viktigaste lagarna, rättsväsendets funktion och verkställigheten av domar. Den dömande makten utövas av oberoende domstolar. Det politiska ansvaret för förvaltningsområdets verksamhet hör till justitieministern.

Som en del av statsrådet drar justitieministeriet upp rättspolitiska linjer, utvecklar författningspolitiken och styr sitt förvaltningsområde.

Justitieministeriets mål är ett öppet, aktivt och tryggt samhälle, där var och en kan lita på att hans eller hennes rättigheter tillgodoses.

Öppet, aktivt och tryggt samhälle som mål

Finland är en välfärdsstat, vilket för individen innebär rätten att leva ett människovärdigt, balanserat och aktivt liv samt möjligheten att få information om sina rättigheter och skyldigheter. Justitieministeriet strävar efter att säkerställa att människor kan lita på tillgodoseende av dessa rättigheter.

Det som justitieministeriet svarar för – lagberedning, rättsskipning, övrig rättsvård och verkställighet av straff – hör till statens kärnområde. Finlands medlemskap i EU har ökat det internationella samarbetet på området samt internationella arbetsuppgifter vid ministeriet. Det är viktigt att ha hand om rättsordningens klarhet och begriplighet då EU:s rättsakter och de internationella förpliktelserna hela tiden blir allt fler.

Målet med justitieministeriets arbete – ett öppet, aktivt och tryggt samhälle – är väsentligt inte bara för den allmänna välfärden, utan också för det finländska samhällets konkurrenskraft.

Meningsfulla och utmanande uppgifter

Arbetet som görs vid justitieministeriet har en påtaglig inverkan på samhället och stor betydelse och vikt för dess utveckling. Möjligheten att genom det egna arbetet påverka den samhälleliga utvecklingen och människornas vardag är en viktig motivation för många av oss som arbetar vid ministeriet.

Verksamhetsområdet har förändrats så att ministeriets sakkunnig- och stöduppgifter har kopplats tätare ihop och samarbetet mellan avdelningarna och de fristående enheterna har ökat. Till följd av de ökade kompetenskraven förutsätter alla arbetsuppgifter en lämplig utbildning och bred kompetens.

Justitieministeriet vill erbjuda sina anställda mångsidiga möjligheter att utveckla sin kompetens och växa i arbetet. Justitieministeriets tjänstemän ges en utförlig introduktion till arbetet samt möjlighet till självständiga och ansvarsfulla uppgifter och möjlighet till eventuell tilläggsutbildning. Kombinering av arbete och familjeliv främjas bl.a. genom flexibla arbetstider. Uppgifterna har också blivit allt mer internationella.
 

Laddar...
Publicerad 02-06-2015 kl. 8.08, uppdaterad 08-07-2020 kl. 6.30

Bra att veta om oss

Arbetet som görs vid justitieministeriet har en påtaglig inverkan på samhället och stor betydelse och vikt för dess utveckling. Möjligheten att genom det egna arbetet påverka den samhälleliga utvecklingen och människornas vardag är en viktig motivation för många av oss som arbetar vid ministeriet.

Kontaktuppgifter

Södra esplanaden 10, Helsingfors
Telefon 02951 6001
Fax 09 1606 7730

Justitieministeriets webbsida

Sociala medier

Twitter

Facebook

Youtube