Åklagarämbetet

Cirka 540 personer arbetar vid åklagarämbetet. Av dessa är cirka två tredjedelar åklagare. Nästan hälften av åklagarna är kvinnor och den största delen av de anställda är äldre än 45 år. Åklagarämbetet är en uppskattad och eftertraktad arbetsgivare och därför söks tjänsterna av ett stort antal personer.

Den primära uppgiften för de häradsåklagare som arbetar vid de lokala åklagarämbetena är att se till att ett lagenligt straff följer av ett brott. Att arbeta som åklagare är ett mångsidigt, självständigt och krävande rättskipningsarbete, som också omfattar internationella dimensioner. Behörighetskravet för arbetet som åklagare är annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt. Många åklagare är också vicehäradshövdingar.

Åklagarsekreteraren sköter praktiska ärenden som gäller åtal, såsom kontakter till intressentgrupper, dokumenttrafik, bearbetning av dokument och tidsplanering samt ser till att tidsfristerna följs.  En åklagarsekreterare måste vara ansvarsfull, initiativrik och kundinriktad samt ha samarbetsfärdigheter och en förmåga till självständigt arbete.

I egenskap av centralförvaltningsmyndighet tryggar Riksåklagarämbetet verksamhetsförutsättningarna för de lokala åklagarämbetena. Därtill behandlar ämbetet samhälleligt viktiga brottmål, där åtalsprövning utförs normalt. Åklagarämbetet leds av riksåklagaren, som är landets högsta åklagare. Förutom riksåklagaren arbetar biträdande riksåklagaren, statsåklagare, kontorspersonal och sakkunniga vid Riksåklagarämbetet.

Det unika i arbetet som åklagare är, förutom självständigheten, möjligheten att specialisera sig på vissa brottsområden, såsom ekonomisk brottslighet. Åklagarämbetet har ett eget omfattande utbildningssystem. Genom att utbilda personalen strävar ämbetet efter att reagera på tidens utmaningar. Åklagarämbetets vision är att vara en kompetent, stark och effektiv förverkligare av det straffrättsliga ansvaret.  Vid åklagarämbetet arbetar man gärna för ett tryggt samhälle.

14-11-2014
Mirja Lehtonen jobbar som åklagarsekreterare vid åklagarämbetet i Inre Finland.
13-11-2014
Sampsa Hakala jobbar som häradsåklagare vid åklagarämbetet i Helsingfors.
Laddar...
Publicerad 13-11-2014 kl. 15.42, uppdaterad 04-07-2017 kl. 8.06

Åklagarämbetet

Bra att veta om oss

Åklagarämbetet omfattar 11 åklagarämbeten jämte servicebyråer runt om i landet samt Riksåklagarämbetet, som finns i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Åklagarämbetenas kontaktuppgifter finns på vår hemsidan.

Riksåklagarämbetet                                          
Fågelviksgränden 4
00530 Helsingfors

Telefon:
029 562 0800 växel

Riksåklagarämbetets hemsida.