Sampsa Hakala

Sampsa Hakala arbetar som häradsåklagare vid åklagarämbetet i Helsingfors. Hans uppgift är att avgöra om det finns skäl att väcka åtal för brott utifrån polisens förundersökning. Om åtal väcks driver åklagaren åtalet i rätten och söker vid behov ändring i en dom av en lägre instans. En del av åklagarna är specialiserade på vissa typer av brottmål. Hakalas specialområden är narkotikabrottslighet och internationella ärenden.

”Arbetet som åklagare förutsätter en förmåga till opartisk, självständig och effektiv rättslig avgörandeverksamhet. Det krävs självsäkerhet. Mitt arbete är praktiskt orienterat, och det finns inte tid till och vanligen inte heller behov av överflödigt teoretiserande.

Därtill krävs det att en åklagare har god skriftlig uttrycksförmåga, så att beslut jämte motiveringar är lagenliga och tydliga. Vid en rättegång klarar du dig å andra sidan inte utan förmåga att uttrycka dig flytande i tal. Jag har haft särskild nytta av kunskaper i engelska.”

Hakala har avlagt juris kandidatexamen och en titel som vicehäradshövding. Han blev åklagare genom ämbetets egna praktiksystem. Efter praktiken vid Riksåklagarämbetet, utexamineringen och domstolspraktiken började han som biträdande åklagare vid åklagarämbetet i Helsingfors 2006.

”Arbetet som åklagare kräver ett genuint intresse för straffrätt. Därför är det bra att redan under studietiden satsa på fördjupande studier i straff- och processrätt.Den största fördelen med åklagararbetet är självständigheten. I bästa fall känner du också att du bidragit avsevärt till att skipa rättvisa. Det är belönande. Dina beslut har alltid konkreta följder, vilket medför ett stort ansvar.

Motion är ett viktigt fritidsintresse för mig och min arbetsgivare stöder mig med kultur- och motionssedlar och genom att bekosta löparevenemang.

Förhoppningsvis får jag verka som åklagare i internationella ärenden även i framtiden, men på så sätt att bekämpning av allvarlig brottslighet ger mig mitt dagliga bröd.”