Åklagarmyndigheten

Vi på Åklagarmyndigheten gör ett betydelsefullt arbete för att upprätthålla säkerheten i samhället. Åklagarmyndigheten är en omtyckt och attraktiv arbetsgivare, varmed det alltid är rikligt med sökande till tjänsterna

Åklagarmyndigheten har 550 anställda. Omkring tre fjärdedelar av de anställda är åklagare, och av åklagarna är över hälften kvinnor.

Åklagarmyndigheten består av riksåklagarens byrå, som fungerar som centralförvaltningsenhet, och fem åklagardistrikt: Södra, Västra, Norra och Östra Finlands samt Ålands åklagardistrikt. Åklagarmyndigheten har 34 verksamhetsställen på olika håll i Finland.

Vid Åklagarmyndigheten arbetar ledande distriktsåklagare, biträdande chefer, distriktsåklagare, specialiståklagare samt ledningens sekreterare och åklagarsekreterare. Vid riksåklagarens byrå arbetar riksåklagaren, biträdande riksåklagaren och statsåklagare. Förutom jurister sysselsätter Åklagarmyndigheten också byråpersonal och sakkunniga inom ekonomi- och personalförvaltning samt utbildning och kommunikation.

Arbetet som åklagare är mångsidigt, självständigt och består av att sköta krävande brottmål, i vilket det också ingår internationella uppgifter. Av de myndigheter som handlägger brottmål har åklagaren den mest omfattande rollen. Den sträcker sig ända från förundersökning till domstolsbehandling. Distriktsåklagarna jobbar primärt för att se till att ett i lagen angivet straff följer av ett brott som begåtts.

Åklagare har möjlighet att specialisera sig på vissa brottstyper. Specialiseringsområden är särskilda brott mot människor, brott som äventyrar säkerheten och ekonomiska brott.

För att kunna bli åklagare förutsätts en annan juridisk högre högskoleexamen än magisterexamen i internationell och jämförande rättsvetenskap. De flesta åklagare är också vicehäradshövdingar.

Om personen som valts till åklagare inte har tillräckligt med åklagar- eller domarerfarenhet kan personen tidsbundet utnämnas till biträdande åklagare för en period på sex månader. Under den tiden blir åklagaren insatt i arbetet genom det utbildningsprogram som ordnas av Åklagarmyndigheten.

Åklagarsekreteraren sköter praktiska ärenden som gäller åtal, såsom kontakter till intressentgrupper, dokumenttrafik, bearbetning av dokument och tidsplanering samt ser till att tidsfristerna följs.  En åklagarsekreterare måste vara ansvarsfull, initiativrik och kundinriktad samt ha samarbetsfärdigheter och en förmåga till självständigt arbete.

Åklagarmyndigheten har ett eget omfattande utbildningssystem. Genom att utbilda personalen strävar ämbetet efter att reagera på tidens utmaningar. 

Laddar...
Publicerad 13-11-2014 kl. 15.42, uppdaterad 13-07-2020 kl. 12.57