Brottpåföljdsmyndigheten

Vi på Brottspåföljdsmyndigheten utför ett verkningsfullt och samhällsviktigt arbete för att förebygga att de som dömts för brott återfaller i dem.  Vi lyder under justitieministeriet och verkställer samhällspåföljder och fängelsestraff samt häktning. 

Vi sysselsätter cirka 2 600 yrkespersoner, ungefär hälften av dem i övervakningsuppgifter i fängelserna. Vid byråerna för samhällspåföljder arbetar bland annat brottspåföljdsarbetare och handledare för stödpatruller.  Andra yrkesgrupper som vi sysselsätter omfattar brottspåföljdschefer, diverse sakkunniga, handledare, psykologer, lärare och präster.

Sysselsättningsläget inom sektorn är bra, övervakningspersonal får oftast anställning omedelbart efter avlagt examen inom brottspåföljdssektorn. Examensutbildning för övervakningspersonal anordnas enbart av Brottspåföljdsområdets utbildningscentral, och utbildningsvolymerna anpassas alltid till rådande sysselsättningssituation. Efter avlagd examen kan man söka sig till fortbildning på yrkeshögskola, vilket öppnar för ytterligare karriärmöjligheter med mångsidiga uppgifter. 

Vi skapar förutsättningar för ett liv utan kriminalitet

Vår primära uppgift är att se till att de straff som domstolarna dömer ut blir verkställda på ett lagenligt och säkert sätt.  Ett mål under strafftiden är att styra den dömde mot ett liv utan kriminalitet.  Vi stärker den dömdes chanser att förankra sig i samhället, och det gör vi i samarbete med den dömde, hans eller hennes närstående och vårt omfattande nätverk av samarbetspartners.

Den dömde får under strafftiden inöva färdigheter som stöder livshantering och därmed bättre chanser att införliva sig i samhället som dess fullvärdiga medlem.

Arbetstillfällen på olika håll i Finland

Byråer för samhällspåföljder och fängelser finns runt om i landet.  Byråerna för samhällspåföljder är 14 och fängelserna 26 till antalet.  Vår centralförvaltningsenhet är belägen i Helsingfors, andra riksomfattande enheter är Brottspåföljdsområdets utbildningscentral i Vanda och verkställighetsenheten i Åbo. Utbildningscentralen har hand om väktarutbildningen och fortbildningen inom sektorn, och verkställighetsenheten sköter, som namnet säger, det formella när det gäller verkställighet av domar.

Finland är indelat i tre brottspåföljdsregioner,   var och en med sitt bedömningscentrum som placerar fångar i anstalterna och bedömer dem som anländer till fängelser från häkten. Utifrån bedömningen tar man fram en individuell plan för strafftiden för varje fånge. Administrativt arbete sköts centraliserat av regioncentra. Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Kuopio, Västra Finlands brottspåföljdsregion i Tammerfors och Södra Finlands brottspåföljdsregion i Helsingfors.

Mer om hur det är att jobba på Brottspåföljdsmyndigheten kan du läsa på webbplatsen 

Laddar...
Publicerad 17-11-2014 kl. 15.56, uppdaterad 12-03-2021 kl. 11.26

Brottspåföljdsmyndighetens byrå.

Kontaktuppgifter

Centralförvaltningen
Fågelviksgatan 5
00530 Helsingfors

Telefon +358 29 56 88500 (växel)

Brottpåföljdsmyndighetens webbsida

Social media

Twitter

Youtube

LinkedIn

Instagram