Brottpåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten svarar för verkställighet av häktning och straffrättsliga påföljder. Myndigheten fungerar under ledning av justitieministeriet och förverkligar kriminalpolitik i enlighet med ministeriets riktlinjer.

Brottspåföljdsmyndigheten sysselsätter cirka 2 600 personer, ungefär hälften i bevaknings- och övervakningsuppgifter. Arbete med samhällspåföljder upptar cirka åtta procent av personalen. Andelen kvinnor av alla anställda är 41 procent. Medelåldern är cirka 45 år.

Sysselsättningsläget inom brottspåföljdssektorn är bra. Övervakningspersonal får ofta anställning omedelbart efter avlagt examen inom brottspåföljdssektorn. Då examensutbildning för övervakningspersonal anordnas enbart av Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (RSKK), kan utbildningsvolymerna anpassas till den aktuella sysselsättningssituationen.

Brottspåföljdsmyndigheten har för huvuduppgift att se till att de straff som domstolar utdömt verkställs tryggt och lagenligt. Myndigheten går även in för att förbättra säkerheten i samhället genom att minska risken för de dömda att återfalla i brott. Under strafftiden dirigeras den dömde mot ett liv utan brottslighet. Strafftiden planeras och genomförs så att den dömdes förmåga att greppa tag i ett nytt liv efter avtjänad dom utbyggs. Den dömde får under strafftiden inöva färdigheter som stöder livshantering, vilket ger honem bättre chanser att införliva sig i samhället som dess fullvärdiga medlem.

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltning ligger i Helsingfors. Andra riksomfattande enheter är Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (RSKK) i Vanda och verkställighetsenheten i Åbo. Utbildningscentralen anordnar fångvaktarutbildning och har hand om fortbildning inom sektorn. Som namnet antyder, svarar verkställighetsenheten för formell verkställighet av domar. Byråerna för samhällspåföljder och fängelserna runt om i landet hör till basenheterna i Brottspåföljdsmyndigheten. Byråerna för samhällspåföljder är 14 och fängelserna 26 till antalet.

Finland är indelat i tre brottspåföljdsregioner. Var och en av dem driver ett bedömningscentrum som är ansvarigt för placering av fångar i anstalterna och värdering av dem som anländer till fängelser från häkten. Även planen för strafftiden utarbetas i bedömningscentrumet. Administrativt arbete i sin tur är centraliserat i regionala centra. Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Kuopio, Västra Finlands brottspåföljdsregion i Tammerfors och Södra Finlands brottspåföljdsregion i Helsingfors.

Publicerad 17-11-2014 kl. 15.56, uppdaterad 09-07-2020 kl. 9.19

Brottspåföljdsmyndighetens byrå.

Kontaktuppgifter

Centralförvaltningen
Fågelviksgatan 5
00530 Helsingfors

Telefon +358 29 56 88500 (växel)

Brottpåföljdsmyndighetens webbsida

Social media

Twitter

Youtube

LinkedIn

Instagram