Dataombudsmannens byrå

Dataombudsmannens byrå tryggar dina rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter.

Dataombudsmannens byrå är en sakkunnigorganisation med cirka 30 anställda. Byrån är en självständig och oberoende myndighet, som övervakar lagenligheten i behandlingen av personuppgifter och tillgodoseendet av dataskyddsrättigheter. Reijo Aarnio har varit dataombudsman sedan 1.11.1997.

Dataombudsmannens byrå har till uppgift att bland annat

  • övervaka efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen och övriga lagar om behandlingen av personuppgifter
  • främja medvetenheten om risker, bestämmelser, säkerhetsåtgärder, skyldigheter och rättigheter som hänför sig till behandlingen av personuppgifter
  • ge utlåtanden om lagstiftningsmässiga och administrativa reformer, som gäller skydd av de enskildas rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter
  • ge utlåtanden om brott som gäller behandling av personuppgifter
  • behandla begäranden om förordnanden som gäller den registrerades rättigheter och anmälningar om andra missförhållanden i behandlingen av personuppgifter
  • delta i Europeiska dataskyddsstyrelsens verksamhet och beslutsfattande och vid behov föra ärenden för bedömning av Europeiska dataskyddsstyrelsen.
     
Laddar...
Publicerad 05-11-2014 kl. 12.11, uppdaterad 13-07-2020 kl. 13.10

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån., Helsingfors

Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors

Telefonväxel: 029 566 6700

E-post (registratorskontoret): tietosuoja(at)om.fi

Dataombudsmannens byrås webbsida