Diskrimineringsombudsmannens byrå

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen verkar också som nationell rapportör om människohandel, nationell rapportör om våld mot kvinnor och övervakar avlägsnande av utlänningar ur landet.

Man kan vända sig till diskrimineringsombudsmannen om man har utsatts för eller bevittnat diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller någon annan orsak som gäller en personlig egenskap. Ombudsmannens uppdrag omfattar också främjande av rättigheterna hos grupper i sårbar ställning som till exempel såsom utlänningar.

Diskrimineringsombudsmannen är också en av de mest insatta experterna på människohandel i Finland. Rapportören följer på ett övergripande plan upp arbetet mot människohandel i Finland, fenomen relaterade till människohandel, uppfyllandet av internationella skyldigheter och den nationella lagstiftningens ändamålsenlighet.

Rapportören har i uppgift att bevaka på ett helhetsövergripande sätt våld mot kvinnor och våld i hemmet, ge akt på hur verkningsfull den nationella lagstiftningen är och bevaka hur internationella förpliktelser fullgörs. 

Målet med övervakningen av avlägsnande ur landet är att utveckla avlägsningsprocessen mot en human  verksamhet där de mänskliga rättigheterna respekteras. På basis av de erfarenheter som sammanställts utifrån  enskilda övervakningsresor kan diskrimineringsombudsmannen ge myndigheterna förslag, rekommendationer, yttranden och råd vad gäller verkställandet av avlägsnande ur landet.

Diskrimineringsombudsmannens byrå har cirka 30 anställda.

Laddar...
Publicerad 16-01-2019 kl. 14.59, uppdaterad 23-12-2022 kl. 14.24