Diskrimineringsombudsmannens byrå

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen verkar också som nationell rapportör om människohandel och övervakar avlägsnande av utlänningar ur landet.

Man kan vända sig till diskrimineringsombudsmannen om man har utsatts för eller bevittnat diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller någon annan orsak som gäller en personlig egenskap. Ombudsmannens uppdrag omfattar också främjande av rättigheterna hos grupper i sårbar ställning som till exempel såsom utlänningar.

Diskrimineringsombudsmannen är också en av de mest insatta experterna på människohandel i Finland. Rapportören följer på ett övergripande plan upp arbetet mot människohandel i Finland, fenomen relaterade till människohandel, uppfyllandet av internationella skyldigheter och den nationella lagstiftningens ändamålsenlighet.

Målet med övervakningen av avlägsnande ur landet är att utveckla avlägsningsprocessen mot en human verksamhet där de mänskliga rättigheterna respekteras. På basis av de erfarenheter som sammanställts utifrån enskilda övervakningsresor kan diskrimineringsombudsmannen ge myndigheterna förslag, rekommendationer, yttranden och råd vad gäller verkställandet av avlägsnande ur landet.

Diskrimineringsombudsmannens byrå har cirka 20 anställda. Personalen indelas i team som behandlar diskriminerings-, förvaltnings-, kommunikations-, utlännings-, människohandels- och avlägsnandeärenden. Kirsi Pimiä arbetar som diskrimineringsombudsman sedan 15.5.2015.

Laddar...
Publicerad 16-01-2019 kl. 14.59, uppdaterad 13-07-2020 kl. 14.22

Kontaktuppgifter

PB 24 Bangårdsvägen 9,
00023 Statsrådet

Telefonväxel: 0295 666 800

E-post: yvv(at)oikeus.fi

Diskrimineringsombudsmannens webbsida