Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen är en oberoende och opartisk specialdomstol som hör till justitieministeriets förvaltningsområde. Arbetsdomstolen behandlar tvistemål som gäller tillämpning och tolkning av arbets- och tjänstekollektivavtal. Till arbetsdomstolens uppgifter hör också att ge utlåtanden till andra domstolar i ärenden som kräver särskild förtrogenhet med arbets- och tjänstekollektivavtal.

Arbetsdomstolen ligger i Helsingfors och är behörig i hela landet. Vid arbetsdomstolen arbetar totalt cirka 10 personer.

Ordförande för arbetsdomstolen är antingen arbetsdomstolens president eller ett arbetsdomstolsråd. Vid arbetsdomstolen finns också ledamöter med uppdraget som bisyssla. Förvaltnings- och kontorstjänsterna hör till kanslipersonalens uppgifter.

 I grundsammansättningen ska ordförande och en ledamot företräda varken arbetsgivar- eller arbetstagarsidan. Ordförande och ledamoten ska uppfylla de allmänna behörighetsvillkoren för domare. De övriga ledamöterna företräder antingen arbetsgivar- eller arbetstagarsidan och ska vara förtrogna med antingen arbetsavtalsförhållanden eller tjänsteavtalsförhållanden.

Laddar...
Publicerad 04-12-2014 kl. 14.32, uppdaterad 15-07-2020 kl. 14.39

Kontaktuppgifter

Arbetsdomstolen
Adress: Radanrakentajantie 5
00520 Helsingfors

Telefon: 029 56 43350 (växel)

Arbetsdomstolens webbsida