Förvaltningsdomstolarna

Förvaltningsdomstolarna är oberoende och opartiska domstolar som hör till justitieministeriets förvaltningsområde. Förvaltningsdomstolarna behandlar ärenden inom flera olika sektorer, till exempel frågor som gäller beskattning, markanvändning, byggande, miljöskydd, trafikförbindelser, utkomstskydd, social- och hälsovård, barnskydd och immigration. Besvär kan anföras av den som ärendet gäller, dvs. en part i frågan. Förvaltningsdomstolarna behandlar även förvaltningstvister och vissa andra ärenden som enligt lag ankommer på domstolarna. Förvaltningsdomstolarnas uppgift är att ge rättsskydd och främja rättvisa, säkerhet, ordning, välfärd, ekonomisk verksamhet och fungerande förvaltning i samhället.

I Finland finns sex regionala förvaltningsdomstolar. Dessutom har Åland en egen förvaltningsdomstol. Vid förvaltningsdomstolarna arbetar cirka 430 personer.

Förvaltningsdomstolens chef kallas överdomare. De övriga ledamöterna vid förvaltningsdomstolen är förvaltningsrättsdomare medan tjänsterna som föredragande sköts av förvaltningsrättssekreterare och notarier. Förvaltnings- och kontorstjänsterna hör till kanslipersonalens uppgifter. Vid förvaltningsdomstolen arbetar också sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla.
 
Överdomaren och förvaltningsrättsdomarna har högre universitetsexamen i juridik och uppfyller de föreskrivna behörighetsvillkoren för domare. Behörighetsvillkor för tjänsten som förvaltningsrättssekreterare är juris kandidatexamen (benämningen motsvarar nuvarande juris magisterexamen som infördes i samband med examensreformen) och för tjänsten som notarie lämplig högskoleexamen. Kanslipersonalen har i regel utbildning på andra stadiet eller på lägsta högre nivå. Sakkunnigledamoten ska ha lämplig högskoleexamen men också vara förtrogen med det specialområde inom vilken han eller hon deltar i behandlingen av ärenden.

Laddar...
Publicerad 04-12-2014 kl. 12.57, uppdaterad 29-06-2021 kl. 14.08