Högsta domstolen

Högsta domstolen är den högsta rättsinstansen i civil- och brottmål. Dess viktigaste uppgift är att utifrån besvärstillståndssystemet och genom att undersöka och avgöra besvärsärenden utfärda prejudikat om tolkningen och tillämpningen av lagen som ger vägledning för och förenhetligar rättspraxisen. Dessutom behandlar och avgör högsta domstolen ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande samt ger republikens president utlåtanden i benådningsärenden och ärenden som gäller självstyrelselagen för Åland. Högsta domstolen övervakar de lägre domstolarnas lagtillämpning.
 
Högsta domstolen sysselsätter cirka 80 personer.  Majoriteten av de anställda är rättskipningspersonal som har juristutbildning.  Till kanslipersonalen som verkar i stöduppgifter hör cirka 30 personer.

Högsta domstolen leds av presidenten, och de övriga medlemmarna i högsta domstolen kallas justitieråd.  Lagmansföredragandena bereder lösningsförslag för ärenden som behandlas av medlemssammansättningarna. Föredragandenas titlar är referendarieråd, äldre justitiesekreterare eller justitiesekreterare.

Kanslichefen ser i egenskap av presidentens närmaste assistent och administrativ chef till att högsta domstolens verksamhet sköts på vederbörligt sätt.

Kanslipersonalens uppgift är att sköta verkets administrativa uppgifter och biträda rättskipningspersonalen. Antalsmässigt är avdelnings- och kontorssekreterarna den största gruppen i kanslipersonalen. Till denna hör även till exempel en administrativ lagman, kommunikations- och dataservicepersonal, en ADB-planerare, registratursanställda och expeditionsvakter. Högsta domstolen sysselsätter även efter behov civiltjänstepliktiga i olika uppgifter.

Högsta domstolens medlemmar och föredraganden har minst en juris kandidatexamen. Kanslipersonalen har främst en utbildning på mellannivå eller lägsta högre nivå.

Högsta domstolen är en domstol i Helsingfors som på ett mångsidigt sätt behandlar rättskipningsärenden och för sina anställda erbjuder en möjlighet att sätta sig in i rättskipningen på dess högsta nivå. 

Publicerad 31-12-2014 kl. 12.58, uppdaterad 14-07-2020 kl. 11.47

Boken Finlands lag.  

Bra att veta om oss

Högsta domstolen är en prejudikatsdomstol. Prejudikat utfärdas i ärenden där lagen inte ger något entydigt svar. Genom prejudikaten ges rättsanvisningar med tanke på framtida motsvarande rättstvister. Genom dessa strävar man efter att säkerställa att domstolarna i hela landet tolkar lagen på samma sätt.

Kontaktuppgifter

Högsta domstolen
Norra esplanaden 3
PB 301
00171 Helsingfors
tel. 02956 40000

Högsta domstolens webbsida