Hovrätterna

Hovrättens huvudsakliga uppgift är att verka som en fullföljdsdomstol, dvs. avgöra besvär över tingsrättens dom eller beslut. Hovrätten är första instans för ärenden som gäller högförräderi och landsförräderi samt vissa tjänsteåtal. Till hovrättens uppgifter hör också att övervaka verksamheten av tingsrätterna inom sitt område. Hovrätten deltar i utnämningen av sina ledamöter och i utnämningen av domare vid tingsrätterna inom hovrättens domkrets genom att avge utlåtanden till domarförslagsnämnden. Till hovrättens uppgifter hör också att efter en godkänd domstolspraktik bevilja tingsnotarierna vicehäradshövdingstitel.

I Finland finns fem hovrätter. Vid hovrätterna arbetar sammanlagt cirka 450 personer. Hovrättens verksamhet leds av hovrättens president. Som domare verkar förutom hovrättens president även hovrättslagmän och hovrättsråd. Föredragandeuppgifterna sköts av assessorer och fiskaler.

De allmänna behörighetsvillkoren för tjänsten som domare är högre universitetsexamen i juridik, rättmätighet och finskt medborgarskap, men också tillräckliga insikter i de uppgifter som hör till tjänsten. Behörighetsvillkor för tjänsten som föredragande är juris kandidat- eller juris magisterexamen och erfarenhet av domaruppgifter. Kanslipersonalen har i regel utbildning på andra stadiet eller på lägsta högre nivå.

Arbetet som görs vid hovrätten är mycket viktigt. Med rättsskydd avses personens grundläggande rättighet att få sin sak behandlad av en domstol på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål. I Finland har var och rätt till en rättvis rättegång.

Laddar...
Publicerad 03-12-2014 kl. 15.15, uppdaterad 29-06-2021 kl. 13.48


Helsingfors rättshuset. Bild: Panu Kajova.

Kontaktuppgifter

Hovrätternas webbsida