Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen är en oberoende och opartisk specialdomstol som hör till justitieministeriets förvaltningsområde. Marknadsdomstolen behandlar konkurrens-. tillsyns- och upphandlingsärenden, ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt samt marknadsrättsliga ärenden.

Marknadsdomstolen ligger i Helsingfors och är behörig i hela landet. Vid marknadsdomstolen arbetar totalt cirka 45 personer.

Marknadsdomstolens verksamhet leds av en överdomare. De övriga ledamöterna vid marknadsdomstolen är marknadsrättsdomare och marknadsrättsingenjörer. Markandsrättssekreterarna bistår domarna i beredningen av ärenden. Förvaltnings- och kontorstjänsterna hör till kanslipersonalens uppgifter. Vid marknadsdomstolen finns också sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla.

Utöver de allmänna behörighetsvillkoren för domare förutsätts att marknadsrättsdomaren är förtrogen med konkurrens- och tillsynsärenden eller upphandlingsärenden och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt eller marknadsrättsliga ärenden. Behörighetsvillkor för en marknadsrättsingenjör är högre högskoleexamen inom det tekniska området och förtrogenhet med patentärenden. Sakkunnigledamoten ska ha lämplig högskoleexamen men också vara förtrogen med det specialområde inom vilken han eller hon deltar i behandlingen av ärenden. Behörighetsvillkor för tjänsten som marknadsrättssekreterare är annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt. Kanslipersonalen har i regel utbildning på andra stadiet eller på lägre högskolenivå.

Laddar...
Publicerad 04-12-2014 kl. 13.34, uppdaterad 14-07-2020 kl. 14.54

Kontaktuppgifter

Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5
00520 Helsingfors
tel 029 56 43300

Marknadsdomstolens webbsida