Tingsrätterna

Vid tingsrätterna behandlas brott- och tvistemål samt ansökningsärenden. Tvistemål handlar om att lösa tvister mellan enskilda människor eller företag på ett opartiskt sätt i domstolen. I ett brottmål ska domstolen behandla en straffbar gärning. Brottet kan vara till exempel stöld, rattfylleri eller misshandel. Exempel på ansökningsärenden är bland annat skilsmässor och skuldsaneringsärenden.

I Finland finns 20 tingsrätter. Vid tingsrätterna arbetar totalt cirka 1900 personer. Tingsrättens chef kallas lagman, de övriga domarna är tingsdomare. Vid tingsrätterna arbetar förutom domare också kanslipersonal och stämningsmän samt tingsnotarier som utför domstolspraktik.

De allmänna behörighetsvillkoren för tjänsten som tingsdomare är högre universitetsexamen i juridik, rättrådighet, finskt medborgarskap och tillräckliga insikter i de uppgifter som hör till tjänsten. Kanslipersonalen har ofta utbildning på andra stadiet eller på lägsta högre nivå. Stämningsmännen har varierande utbildningsbakgrund. Med domstolspraktik avses ett praktiksystem vars syfte är att ge tingsnotarier insikt i rättskipningen. Praktikperioden varar i ett år. Tjänstebeteckningen för den som utför praktiken är tingsnotarie. Till tingsnotarie kan utses en person som har juris kandidat- eller juris magisterexamen. En praktikant ska avge domarförsäkran. Efter praktikperioden kan tingsnotarien ansöka om vicehäradshövdingstitel.

Arbetet som görs vid tingsrätten är mycket viktigt. Med rättsskydd avses personens grundläggande rättighet att få sin sak behandlad av en domstol på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål. I Finland har var och rätt till en rättvis rättegång.

Laddar...
Publicerad 03-12-2014 kl. 14.54, uppdaterad 29-06-2021 kl. 13.26

Kontaktuppgifter

Tingsrätternas webbsida