Konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden är ett opartiskt och oberoende sakkunnigorgan som löser tvister mellan konsumenter och näringsidkare.  Nämnden grundades år 1978, när konsumentskyddslagen trädde i kraft. Nämnden är en del av medborgarnas rättskydd. Behandlingen av ärenden i nämnden är ett alternativ till domstol och behandlingen är gratis för båda parter i en tvist.

De tvister som kommer till nämnden gäller alla slags konsumtionsvaror och konsumenttjänster, från skor till banktjänster och från hushållsmaskiner till fastighetsmäklare. Utöver tvister om konsumtionsnyttigheter behandlar nämnden också tvister om bostads- och fastighetsköp, där parterna kan vara två privatpersoner. Även tvister som gäller hyresbostäder och bostadsrättsbostäder ingår i nämndens behörighetsområde.

Konsumenttvistenämndens arbete har en stark juridisk betoning. Konsumenträttslagstiftningen ger nämnden en bred arsenal av arbetsredskap. Nämnden har 29 anställda, varav 15 är föredragande jurister, tio ärendeberedare, två kontorsanställda samt en ordförande och en vice ordförande. Personalen har indelats i fyra enheter: varugruppen, bilgruppen, tjänstegruppen och bostadsgruppen.

Konsumenttvistenämnden har fjorton sektioner för vilka juristerna föredrar tvistefallen och som fattar de egentliga besluten. Sektionernas medlemmar representerar konsumenter och näringsidkare jämlikt. Ärendena fördelas på sektionerna utgående från vilken nyttighet det är fråga om. De viktigaste ärendena behandlas i plenum.

Nämndens beslut är rekommendationer och de kan inte verkställas med tvångsmedel. Besluten efterföljs dock väl, i cirka 80 procent av fallen.

Laddar...
Publicerad 21-01-2015 kl. 13.35, uppdaterad 08-07-2020 kl. 8.19

Bra att veta om oss

Konsumenttvistenämnden är ett opartiskt och oberoende prövningsorgan, vars viktigaste värden är rättvisa och enkel tillgång till rättslig prövning. Nämnden stakar ut linjer för och styr konsumenträtten genom sin etablerade beslutspraxis och sina nya pleniavgöranden.

Kontaktuppgifter

Tavastvägen 3
PB 306
00531 HELSINGFORS
tfn. 029 566 5200
kril@oikeus.fi

Konsumenttvistenämndens webbsida